Tuesday, December 12, 2023
ข่าวและกิจกรรมภาษาต่างประเทศรอบรั้วโพธิสารฯ

English Camp ชั้น ม.1 และ 2 ปีการศึกษา 2566

โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program: EP) โรงเรียนโพธิสารพิทยากร จัดกิจกรรมค่ายพักแรม English Camp ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 ปีการศึกษา 2566 เข้าร่วม Workshop การทำข้าวเกรียบปากหม้อไส้หวาน กะหรี่พัฟไส้ไก่ สลัดโรล จัดสวนในโหลแก้ว งานประดิษฐ์ตุ๊กตาไทยการบูร และ สบู่แฮนด์เมท ที่โครงการอุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม
ร่วมกิจกรรมฐาน PS Carnival Night การแข่งขันประดิษฐ์ลิฟท์ไฮดรอลิคขากรรไกร กิจกรรม Walk Rally กิจกรรม Night Party พร้อมการแสดง Talent Show และ News Reporter เมื่อวันที่ 5-7 ตุลาคม 2566 ณ สวนไทรโยค รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี
📸รูปภาพเพิ่มเติม : https://bit.ly/3SgJaie
🎥 ออกแบบและประชาสัมพันธ์ข่าวสารโดย : งานโสตทัศนศึกษา