Tuesday, December 12, 2023
ข่าวและกิจกรรมภาษาต่างประเทศรอบรั้วโพธิสารฯ

โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมจีน

ศูนย์เครือข่ายส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนโรงเรียนโพธิสารพิทยากร ร่วมกับ สถานศึกษาเครือไทย-เทค DEC นำนักเรียนจำนวน 31 คน เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมจีน โดยการเรียนรู้ภาษาจีนในชีวิตประจำวันผ่านรูปแบบ Active learning สามารถนำมาใช้สถานการณ์จริง พร้อมสัมผัสวัฒนธรรมท้องถิ่นที่หลากหลาย ระหว่างวันที่ 8-22 ตุลาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยครูยูนนาน เมืองคุนหมิง มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน
📝 ข้อมูลโดย : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ_ภาษาจีน
🎥 ออกแบบและประชาสัมพันธ์ข่าวสารโดย : งานโสตทัศนศึกษา
📸รูปภาพเพิ่มเติม : https://bit.ly/3RZBUHp