Tuesday, June 25, 2024
ข่าวและกิจกรรมรอบรั้วโพธิสารฯ

ค่ายลมหายใจไร้มลทิน รุ่นที่ 11

งานส่งเสริมประชาธิปไตยและคณะกรรมการนักเรียน กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนโพธิสารพิทยากร นำตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ค่ายลมหายใจไร้มลทิน” รุ่นที่ 11 จัดโดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับมูลนิธิลมหายใจไร้มลทิน เพื่อรณรงค์เสริมสร้างค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริต สร้างเครือข่ายเด็กและเยาวชนให้เป็นแกนนำในการรณรงค์เสริมสร้างค่านิยมในการทำความดี และป้องกันการทุจริตคอรัปชั่น โดยนางอภิญญา ชมภูมาศ อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานพิธีมอบเกียรติบัตรพร้อมให้โอวาทแก่ผู้ผ่านการอบรม ระหว่างวันที่ 19–20 พฤษภาคม 2566 ณ โรงแรมเบลล่าบี จังหวัดนนทบุรี
? ออกแบบและประชาสัมพันธ์ข่าวสารโดย : งานโสตทัศนศึกษา
?รูปภาพเพิ่มเติม : https://bit.ly/3W5ML2F

red88 dang nhap

8day dang nhap

97win dang nhap

n88 dang nhap

hi88 dang nhap