Monday, June 5, 2023

📌 กิจกรรมค่ายต้นกล้าความรู้สู่นวัตกรรมหุ่นยนต์

📌 กำหนดการ “ค่ายต้นกล้าความรู้สู่นวัตกรรมหุ่นยนต์” สำหรับนักเรียนชั้น ม.1-ม.3 เดิมของปีการศึกษา 2565 ห้องเรียนวิทย์-เทคโนโลยี (หุ่นยนต์) ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารนานาชาติ
✅ วันเสาร์ที่ 20 พ.ค. 66 นักเรียนชั้น ม.1 เดิมของปีการศึกษา 2565 (ปัจจุบัน ม.2)
✅ วันอาทิตย์ที่ 21 พ.ค. 66 นักเรียนชั้น ม.2 และ ม.3 เดิมของปีการศึกษา 2565 (ปัจจุบัน ม.3 และ ม.4)
🌐 เปิดดูกำหนดการได้ที่ https://bit.ly/4566dQN
.
🖥 ออกแบบภาพข่าวโดย : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครูคอมพิวเตอร์
🎥 ประชาสัมพันธ์โดย : งานโสตทัศนศึกษา