Tuesday, December 12, 2023
ข่าวประชาสัมพันธ์

📌 กำหนดการหาเสียงเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566

📌 แจ้งกำหนดการหาเสียง ของแต่ละพรรค ในการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566

❎ กำหนดเลือกตั้ง วันที่ 2 มิ.ย. 2566
.
🎥 ออกแบบและประชาสัมพันธ์โดย : งานโสตทัศนศึกษา ทีมงานคณะกรรมการนักเรียน