Monday, February 6, 2023

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร จังหวัดหนองคาย และ โรงเรียนสุวรรณพลับพลาพิทยาคม

ดร.ภูมิสิษฐ์ สุคนธวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิสารพิทยากร คณะผู้บริหารและครู ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร จังหวัดหนองคาย และโรงเรียนสุวรรณพลับพลาพิทยาคม นำโดยนายเฉลียว สรสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองคายวิทยาคาร และนางสาวณกานดา พิชญาสัทธาภัค ผู้อำนวยการโรงเรียนสุวรรณพลับพลาพิทยาคม พร้อมคณะผู้บริหารและครูจากทั้งสองโรงเรียน เข้าศึกษาดูงานและรับฟังบรรยาย การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรใหม่(แผนการเรียนเพื่ออาชีพ) ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเยี่ยมชมอาคารสถานที่ของโรงเรียนโพธิสารพิทยากร เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565
🎥 ออกแบบและประชาสัมพันธ์ข่าวสารโดย : งานโสตทัศนศึกษา