ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน โรงเรียนสตรีนครสวรรค์

ดร.ภูมิสิษฐ์ สุคนธวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิสารพิทยากร คณะผู้บริหารและครู ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก
โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ เข้าศึกษาดูงานและรับฟังการบรรยาย
โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program)
โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้หลักสูตรบูรณาการ (International Program)
ระหว่าง กระทรวงศึกษาธิการ กับ Government of South Australia
การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรใหม่(แผนการเรียนเพื่ออาชีพ) ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการบริหาร การปฏิบัติงาน
และเยี่ยมชมอาคารสถานที่ของโรงเรียนโพธิสารพิทยากร
เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2565

ภาพกิจกรรม   รูปภาพเพิ่มเติม >>คลิก<<