Monday, June 5, 2023

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน โรงเรียนวัดสังเวช

ดร.ภูมิสิษฐ์ สุคนธวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิสารพิทยากร คณะผู้บริหารและครู ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก
โรงเรียนวัดสังเวช นำโดยดร.กิตติภพ ภวณัฐกุลธร รองผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสังเวช พร้อมคณะผู้บริหารและครู เข้าศึกษาดูงานและรับฟังการบรรยาย
การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรใหม่(แผนการเรียนเพื่ออาชีพ) ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการบริหาร การปฏิบัติงาน
และเยี่ยมชมอาคารสถานที่ของโรงเรียนโพธิสารพิทยากร
เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2565

ภาพกิจกรรม   รูปภาพเพิ่มเติม >>คลิก<<