เลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2565

งานส่งเสริมประชาธิปไตยและคณะกรรมการนักเรียน จัดการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2565
โดยใช้เครื่องลงคะแนนเลือกตั้งอิเล็กทรอนิกส์ในการเลือกตั้ง
เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์กิจกรรม ที่เป็นประโยชน์เพื่อการพัฒนาโรงเรียนและสังคม
ภายใต้การส่งเสริมและการยอมรับในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ภาพกิจกรรม   รูปภาพเพิ่มเติม >>คลิก<<