กิจกรรม “วันงดสูบบุหรี่โลก”

งานป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งเสพติด เอดส์ และอบายมุข จัดกิจกรรมรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปีการศึกษา 2565
โดย ดร.ภูมิสิษฐ์ สุคนธวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิสารพิทยากร เป็นประธานในพิธีเปิด
และนายณัฐภัทร์ กลิ่นประชุม ผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กล่าวรายงาน
โดยมีกิจกรรม การมอบป้าย “โรงเรียนปลอดบุหรี่” ป้าย “7 มาตรการ การดำเนินการโรงเรียน ปลอดบุหรี่”
ชมวิดีทัศน์ ยาสูบ : ภัยคุกคามต่อสิ่งแวดล้อม/ควันบุหรี่มือสอง
และมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ตอบคำถามออนไลน์ “วันงดสูบบุหรี่โลก” ที่มีคะแนนสูงสุด 10 อันดับ
เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ภาพกิจกรรม   รูปภาพเพิ่มเติม >>คลิก<<