Friday, September 29, 2023
ข่าวและกิจกรรมรอบรั้วโพธิสารฯ

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนสตรีนนทบุรี

ดร.ภูมิสิษฐ์ สุคนธวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิสารพิทยากร คณะผู้บริหารและครู ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนสตรีนนทบุรี นำโดยนายฉัตรชัย ธรรมดรบุรี ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีนนทบุรี คณะผู้บริหารและครู เข้าศึกษาดูงานและรับฟังการบรรยาย ด้านการบริหารวิชาการ โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program) โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้หลักสูตรบูรณาการ (International Program) ระหว่าง กระทรวงศึกษาธิการ กับ Government of South Australia การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรใหม่(แผนการเรียนเพื่ออาชีพ) และเยี่ยมชมอาคารสถานที่ของโรงเรียนโพธิสารพิทยากร เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2565
.
🎥 ออกแบบและประชาสัมพันธ์ข่าวสารโดย : งานโสตทัศนศึกษา

ภาพกิจกรรม รูปภาพเพิ่มเติม >>คลิก<<