ต้อนรับรองอธิการบดี ม.สยาม ส่งตัวนักศึกษา ป.เอก เรียนรู้การบริหารงานโรงเรียน

ดร.ภูมิสิษฐ์ สุคนธวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิสารพิทยากร ให้การต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลเรือตรีหญิงสุภัทรา เอื้อวงศ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม ในการส่งตัวนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขานวัตกรรมการบริหารการศึกษา เพื่อศึกษาเรียนรู้การบริหารงานโรงเรียนและได้รับประสบการณ์วิชาชีพทางการบริหารการศึกษา ณ ห้องประชุมเกียรติยศ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564
.
🎥 ออกแบบและประชาสัมพันธ์ข่าวสารโดย : งานโสตทัศนศึกษา

ภาพกิจกรรม   รูปภาพเพิ่มเติม >>คลิก<<