การสอบคัดเลือกเข้า ม.1 Inter/EP ปีการศึกษา 2564

การสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program)
และโครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค (Education Hub) หรือ International Program
ปีการศึกษา 2564 ของโรงเรียนโพธิสารพิทยากร เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2564

ภาพกิจกรรม   รูปภาพเพิ่มเติม >>คลิก<<