การฝึกอบรมหลักสูตรการดับเพลงขั้นต้น ฝึกซ้อมดับเพลิงและซ้อมอพยพหนีไฟ

โรงเรียนโพธิสารพิทยากร ตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันและระงับอัคคีภัยเพื่อความปลอดภัยในสถานศึกษา
จึงกำหนดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการดับเพลิงขั้นต้น การฝึกซ้อมดับเพลิงและการฝึกซ้อมอพยมหนีไฟ
ให้แก่คณะครู บุคลการและนักเรียน เพื่อให้ได้รับความรู้และมีทักษะในการป้องกันและระงับอัคคีภัย

โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สถานีดับเพลิงบางขุนนนท์
มีการบรรยายและระงับอัคคีภัยโดยภาพรวม การฝึกปฏิบัติแผนการอพยพหนีไฟและซ้อมดับเพลิงด้วยเครื่องดับเพลิงชนิดมือ
ในการระงับเพลิงในประเภทต่างๆ ซึ่งวิทยากรมีความชำนาญการเป็นผู้ควบคุมการฝึกตลอดการอบรม
เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563

ภาพกิจกรรม   รูปภาพเพิ่มเติม >>คลิก<<