Monday, May 27, 2024
ข่าวและกิจกรรมสังคมศึกษา

พิธีเปิดสนามสอบธรรมสนามหลวง ประจำปี 2562

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนโพธิสารพิทยากร
ร่วมกับสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง จัดพิธีเปิดสอบธรรมสนามหลวง ประจำปี 2562
“22 ปีสอบธรรมศึกษา พัฒนาปัญญาตามวิถีพุทธ”
โดยมีผู้เข้าสอบ ธรรมศึกษาชั้นตรี จำนวน 442 คน
ธรรมศึกษาชั้นโท จำนวน 432 คน
ธรรมศึกษาชั้นเอก จำนวน 275 คน
เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562
ณ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร

ภาพกิจกรรม   รูปภาพเพิ่มเติม >>คลิก<<