พิธีเปิดสนามสอบธรรมสนามหลวง ประจำปี 2562

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนโพธิสารพิทยากร
ร่วมกับสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง จัดพิธีเปิดสอบธรรมสนามหลวง ประจำปี 2562
“22 ปีสอบธรรมศึกษา พัฒนาปัญญาตามวิถีพุทธ”
โดยมีผู้เข้าสอบ ธรรมศึกษาชั้นตรี จำนวน 442 คน
ธรรมศึกษาชั้นโท จำนวน 432 คน
ธรรมศึกษาชั้นเอก จำนวน 275 คน
เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562
ณ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร

ภาพกิจกรรม   รูปภาพเพิ่มเติม >>คลิก<<