การแข่งขัน Spelling Bee ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
นำนักเรียน นายเมธานันต์  งามกิตติคุณ และนางสาวศิริประภา  โพธิ์ศรีทอง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2
เข้าร่วมการแข่งขัน Spelling Bee (ENGLISH SPELLING BEE COMPETITION) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
โครงการ PIM Language Competition ครั้งที่ 4  สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์


ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขัน Spelling Bee (ENGLISH SPELLING BEE COMPETITION)
โดยมีครูณัฐยาน์ วัฒนภูมินันด์และครูประธาน มากะเต เป็นครูผู้ดูแลและฝึกซ้อม
เมื่อวันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2562
ณ Convention Hall ชั้น 3 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์