กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

จัดกิจกรรม “รำลึกวันสุนทรภู่ เชิดชูวันภาษาไทยแห่งชาติ”

เนื่องในวันที่ 28 กรกฎาคม ของทุกปี เป็นวันภาษาไทยแห่งชาติ

โดยมีกิจกรรม การประกวดแต่งกายตามวรรณคดีไทย  การแสดงโต้วาทีในญัตติ “นางร้ายได้ใจมากกว่านางเอก “

และการมอบรางวัลพร้อมประกาศนียบัตรในการแข่งขันทักษะภาษาไทย

ณ เวทีหน้าเสาธง

ภาพกิจกรรม   รูปภาพเพิ่มเติม >>คลิก<<