Saturday, February 24, 2024
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องฯ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้อง สำนักงาน EP ห้องคหกรรม ห้องแนะแนว ห้องสำนักงานผู้อำนวยการ ห้องสำนักงานกลุ่มบริหารวิชาการหน้าห้องทางเดินอาคาร 5 ชั้น 2 ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (Laboratory international) ห้องสำนักกลุ่มบริหารบุคคลพร้อมทั้งอุปกรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศโรงเรียนโพธิสารพิทยากร คลิก

เอกสารประกวดราคาจ้าง คลิก

รูปแบบรายการ คลิก

ปร 4,5,6 คลิก

แบบ คลิก

ขอบเขตโครงการ คลิก