Saturday, February 24, 2024
ข่าวและกิจกรรมรอบรั้วโพธิสารฯ

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน จังหวัดสุรินทร์

นายสราวุฒิ พัฒรากุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิสารพิทยากร คณะบริหารและครู ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน จังหวัดสุรินทร์ นำโดยนายทรงไทย ปิยโชติสกุลชัย รองผู้อำนวยการโรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน พร้อมคณะครูและนักเรียนห้องเรียน IEP เข้าศึกษาดูงานและรับฟังบรรยาย การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรสถานศึกษา(แผนการเรียนเพื่ออาชีพ) ห้องเรียนพิเศษ INTER/EP แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเยี่ยมชมห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนโพธิสารพิทยากร เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2567
? ออกแบบและประชาสัมพันธ์ข่าวสารโดย : งานโสตทัศนศึกษา
.