Friday, July 12, 2024
ข่าวและกิจกรรมรอบรั้วโพธิสารฯ

POTISARN OPEN HOUSE 2024 “Perfect School”

โรงเรียนโพธิสารพิทยากร จัดกิจกรรม POTISARN OPEN HOUSE 2024 “Perfect School” โดยได้รับเกียรติจาก นายสุรเทพ ตั๊นประเสริฐ อดีตรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการและประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนโพธิสารพิทยากร เป็นประธานในพิธี และ ดร.ภูมิสิษฐ์ สุคนธวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิสารพิทยากร กล่าวรายงาน
—————————————————————————————–
POTISARN OPEN HOUSE 2024 จัดขึ้นเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หลักสูตรและแนวทางการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน บรรยายหลักสูตรโครงการ IP/EP และ IEP/GP ให้นักเรียนและผู้ปกครองของโรงเรียนโพธิสารพิทยากรและโรงเรียนอื่น ๆ เพื่อเป็นข้อมูลในการศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในปีการศึกษา 2567 รวมทั้งการแข่งขันทักษะทางวิชาการของนักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เมื่อวันที่ 5-6 มกราคม 2567
?รูปภาพเพิ่มเติม :https://bit.ly/48wlOdx
? ออกแบบและประชาสัมพันธ์ข่าวสารโดย : #งานโสตทัศนศึกษา

red88 dang nhap

8day dang nhap

97win dang nhap

n88 dang nhap

hi88 dang nhap