Sunday, April 14, 2024
ข่าวประชาสัมพันธ์

? กำหนดการ กิจกรรมค่ายศิลป์สัญจร ของนักเรียนระดับชั้น ม.4-ม.6 แผนการเรียนเตรียมศิลปกรรม ปีการศึกษา 2566

? แจ้งกำหนดการ กิจกรรมค่ายศิลป์สัญจร ของนักเรียนระดับชั้น ม.4-ม.6 แผนการเรียนเตรียมศิลปกรรม ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนโพธิสารพิทยากร
⏰ ระหว่างวันที่ 10 – 12 มกราคม 2567 ณ โรงแรมกรีนเนอรี่ รีสอร์ท จ.นครราชสีมา
? เปิดดูกำหนดการได้ที่ลิงก์ http://bit.ly/3TXnbxL
? ข้อมูลโดย : กลุ่มสาระฯ ศิลปะ กลุ่มบริหารวิชาการ
? ออกแบบและประชาสัมพันธ์โดย : งานโสตทัศนศึกษา