Saturday, February 24, 2024
ข่าวประชาสัมพันธ์

? กำหนดหยุดเรียนเป็นกรณีพิเศษในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567

? แจ้งกำหนดหยุดเรียนเป็นกรณีพิเศษในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567 ในวันที่ 2 มกราคม 2567 (หยุดยาว 5 วัน ตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2566 – 2 มกราคม 2567)
⏰ เปิดเรียนวันที่ 3 มกราคม 2567
.
? ข้อมูลโดย : กลุ่มบริหารวิชาการ
? ออกแบบและประชาสัมพันธ์โดย : งานโสตทัศนศึกษา