Sunday, April 14, 2024
ข่าวและกิจกรรมรอบรั้วโพธิสารฯ

เทศกาลตลาดนัดโพธิสารฯ “PS Fest Fair 2023”

คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองและครู ร่วมกับโรงเรียนโพธิสารพิทยากร จัดงานเทศกาลตลาดนัดโพธิสารฯ “PS Fest Fair 2023” เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง นักเรียน ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน รวมทั้งเพื่อสานต่อโครงการพัฒนาและปรับปรุงโรงอาหาร เพื่อให้นักเรียนมีสถานที่นั่งรับประทานอาหารอย่างเพียงพอและเหมาะสม ณ สนามหลวงพิลาศวรรณสาร-ลานโพธิ์พุฒภิรม โรงเรียนโพธิสารพิทยากร เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2566
?รูปภาพเพิ่มเติม : https://bit.ly/3T2wfAS
? ออกแบบและประชาสัมพันธ์ข่าวสารโดย : งานโสตทัศนศึกษา