Tuesday, June 25, 2024
ข่าวและกิจกรรมรอบรั้วโพธิสารฯ

การเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2566

งานส่งเสริมประชาธิปไตยและคณะกรรมการนักเรียน จัดการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2566 เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์กิจกรรมที่เป็นประโยชน์เพื่อการพัฒนาโรงเรียนและสังคม ภายใต้การส่งเสริมและการยอมรับในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข โดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครปฐม ให้ความรู้และนำเครื่องลงคะแนนเลือกตั้งอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการลงคะแนนและนับคะแนนในการเลือกตั้ง เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2566
? ออกแบบและประชาสัมพันธ์ข่าวสารโดย : งานโสตทัศนศึกษา

?รูปภาพเพิ่มเติม : https://bit.ly/3W5ML2F

red88 dang nhap

8day dang nhap

97win dang nhap

n88 dang nhap

hi88 dang nhap