Saturday, February 24, 2024
ข่าวประชาสัมพันธ์

? แจ้งนักเรียนระดับชั้น ม.1 – ม.3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (ทุกห้องเรียน) ลงทะเบียนวิชาเลือกอาชีพ

 

 

? แจ้งนักเรียนระดับชั้น ม.1 – ม.3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (ทุกห้องเรียน)
ให้ลงทะเบียนเลือกวิชาเลือกอาชีพ ตั้งแต่วันที่ 26 พ.ค. 66 ตั้งแต่เวลา 10.50 น. เป็นต้นไป
เพื่อเป็นวิชาเรียนในภาคเรียนที่ 1/2566 โดยมีรายวิชาเลือกอาชีพที่เปิดดังลิงค์นี้ https://bit.ly/422fNkU
? ลงทะเบียนได้ที่ http://171.102.62.70/elective
นักเรียนสามารถเปลี่ยนแปลงการเลือกวิชาลงทะเบียนได้ 2 ครั้งเท่านั้น หลังจากนั้นระบบจะแจ้งให้ติดต่อที่วิชาการโดยตรง ดังนั้น #โปรดพิจารณาการเลือกวิชาเรียนอย่างถี่ถ้วน
?มีปัญหาเกี่ยวกับระบบการลงทะเบียน หรือ ติดต่อสอบถามได้ที่ กลุ่มบริหารวิชาการ โทร.024486130 กด 1 (ในวันเวลาราชการ)
——————-
? ข้อมูลโดย #กลุ่มบริหารวิชาการ
? ระบบการลงทะเบียนโดย #ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
? ออกแบบและประชาสัมพันธ์โดย #งานโสตทัศนศึกษา