Monday, June 5, 2023

การแข่งขันวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566

นายพชรพล อนุตริยะ นักเรียนชั้น ม.3/1 ได้รับรางวัลชมเชย ในการแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566 (รอบสอง : ระดับประเทศ) วิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เมื่อวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2566 โดยครูธนวัฒน์ เจริญวิวัฒนศิลป์ และครูนพเก้า วรรณมานะ เป็นผู้ประสานงานและดูแลนักเรียนสอบ
.
🎥 ออกแบบและประชาสัมพันธ์ข่าวสารโดย : งานโสตทัศนศึกษา
📸รูปภาพเพิ่มเติม : https://bit.ly/3W5ML2F