Monday, May 27, 2024
ข่าวและกิจกรรมรอบรั้วโพธิสารฯ

กิจกรรมปฐมนิเทศ-ค่ายกลุ่มสัมพันธ์ นักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2566

โรงเรียนโพธิสารพิทยากร จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ-ค่ายกลุ่มสัมพันธ์ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2566 โดย ดร.ภูมิสิษฐ์ สุคนธวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิสารพิทยากร กล่าวต้อนรับและให้โอวาทนักเรียน พระณัฐภพ ขนฺติโก บรรยายเรื่อง “การปรับกายปรับใจกับการเข้าสู่สังคมใหม่ด้วยธรรม” พิธีมอบตัวเป็นศิษย์ แบ่งกลุ่มทำกิจกรรมนันทนาการกับคณะครูและรุ่นพี่ประจำฐานต่าง ๆ ในโรงเรียน เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้วัฒนธรรมประเพณีของโรงเรียนและปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อม ครู และเพื่อนนักเรียนได้เป็นอย่างดี อันส่งผลต่อประสิทธิภาพการเรียนรู้ในช่วงเปิดภาคเรียน โดยกิจกรรมจัดขึ้นในวันที่ 2 พฤษภาคม 2566 ณ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร
?รูปภาพเพิ่มเติม : https://bit.ly/3W5ML2F
? ออกแบบและประชาสัมพันธ์ข่าวสารโดย : งานโสตทัศนศึกษา