Friday, September 29, 2023
ข่าวและกิจกรรมรอบรั้วโพธิสารฯ

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก โรงเรียนนครนายกวิทยาคม จังหวัดนครนายก

ดร.ภูมิสิษฐ์ สุคนธวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิสารพิทยากร คณะผู้บริหารและครู ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก โรงเรียนนครนายกวิทยาคม จังหวัดนครนายก นำโดยนายชานันท์ ประภา ผู้อำนวยการโรงเรียนนครนายกวิทยาคม พร้อมคณะผู้บริหารและครู เข้าศึกษาดูงานและรับฟังบรรยาย การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรใหม่(แผนการเรียนเพื่ออาชีพ) โครงการห้องเรียนพิเศษ EP,IP,IEP ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในด้านวิชาการ ด้านพัฒนาบุคลากร ด้านงบประมาณ และเยี่ยมชมอาคารสถานที่ของโรงเรียนโพธิสารพิทยากร เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565
🎥 ออกแบบและประชาสัมพันธ์ข่าวสารโดย : งานโสตทัศนศึกษา