ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์

ดร.ภูมิสิษฐ์ สุคนธวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิสารพิทยากร คณะผู้บริหารและครู ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ นำโดยนายวัชรินทร์ ดีดาร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ คณะผู้บริหารและครู
เข้าศึกษาดูงานและรับฟังการบรรยาย โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program : EP)
โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้หลักสูตรบูรณาการ (International Program : IP)
ระหว่าง กระทรวงศึกษาธิการ กับ Government of South Australia
การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรใหม่(แผนการเรียนเพื่ออาชีพ) พร้อมทั้งปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการปฏิบัติงาน
และเยี่ยมชมอาคารสถานที่ของโรงเรียนโพธิสารพิทยากร
เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2565

ภาพกิจกรรม   รูปภาพเพิ่มเติม >>คลิก<<