ขอแสดงความยินดีกับ นางสิริกร วัฒนธัญญาการ และ นายศิวาวุฒิ รัตนะ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติในฐานะรองผู้อำนวยการสถานศึกษาดีเด่น ประจำปี 2563