Saturday, February 24, 2024
ข่าวประชาสัมพันธ์

? กำหนดการสอบ TGAT / TPAT ณ สนามสอบโรงเรียนโพธิสารพิทยากร

? แจ้งกำหนดการสอบ TGAT / TPAT ณ สนามสอบโรงเรียนโพธิสารพิทยากร / การเดินรถ รับ-ส่ง, การจอดรถ / การเข้าสนามสอบของผู้เข้าสอบและผู้ปกครอง / กำหนดการสอบ
⏰ วันที่ 10 ธันวาคม 2566 ณ สนามสอบโรงเรียนโพธิสารพิทยากร
‼️เนื่องจากมีการก่อสร้างถนนเส้นทางหน้าโรงเรียน โรงเรียนโพธิสารพิทยากรขออภัยในความสะดวก มา ณ ที่นี้
.
? ข้อมูลโดย : กลุ่มบริหารวิชาการ
? ออกแบบและประชาสัมพันธ์โดย : งานโสตทัศนศึกษา