Saturday, February 24, 2024
ข่าวประชาสัมพันธ์

? ขอเชิญประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2566 ที่มีความประสงค์เข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2567

?ขอเชิญผู้ปกครองนักเรียนชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2566 ที่มีความประสงค์ให้นักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2567 โรงเรียนโพธิสารพิทยากร
⏰ ในวันอาทิตย์ที่ 17 ธันวาคม 2566 ตามกำหนดการดังนี้
? ม.3/1-ม.3/3 เวลา 08.30 – 10.30 น. ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 3 อาคาร 5
? ม.3/4-ม.3/9 เวลา 10.45 – 12.00 น. หอประชุมอาคารนานาชาติ ชั้น 3 อาคาร 6
? ม.3/10 – ม.3/12 เวลา 13.00 – 14.30 น. ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 3 อาคาร 5
.
☎️ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานแนะแนวและ กลุ่มบริหารวิชาการ โทร. 024486130, 024486931
.
? ข้อมูลโดย : งานแนะแนว กลุ่มบริหารวิชาการ
? ออกแบบ-ประชาสัมพันธ์โดย : งานโสตทัศนศึกษา