การอบรมการใช้งานระบบ DSchool+

งานกิจการนักเรียน กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนโพธิสารพิทยากร ร่วมกับ บริษัท จีพี เอ็ดดูเคชั่น จำกัด
จัดการอบรมการใช้แอพพลิเคชั่น DSchool+ ให้กับคณะครูและบุคลากร เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการใช้งาน
และเรียนรู้การทำงานของระบบในการจัดการข้อมูลสารสนเทศ และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนในปีการศึกษา 2565
ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2565

ภาพกิจกรรม   รูปภาพเพิ่มเติม >>คลิก<<