Sunday, April 14, 2024

ห้องเรียน English Program (EP)

ชื่อแผนการเรียน / ห้องเรียน

  • ห้องเรียนโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program : EP)

โลโก้แผนการเรียน

 

 

 

ดาวน์โหลดเอกสารหลักสูตร 

  •  เอกสารโครงสร้างหลักสูตรห้องเรียน EP/IEP/ROBOT/GP ระดับชั้น ม.ต้น-วิชาพื้นฐาน คลิกที่นี่   หรือ Scan QR-Code
  •  เอกสารโครงสร้างหลักสูตรห้องเรียน EP ระดับชั้น ม.ต้น-วิชาเพิ่มเติม คลิกที่นี่   หรือ Scan QR-Code

 

ห้องเรียนวิชาหลักของแผนการเรียน

ห้องเรียน

ห้องเรียนคอมพิวเตอร์