Sunday, April 14, 2024

ห้องเรียนหลักสูตรนานาชาติ

ชื่อแผนการเรียน / ห้องเรียน

  • ห้องเรียนหลักสูตรนานาชาติ (International Program)

 

โลโก้แผนการเรียน

จำนวนหน่วยกิตที่ต้องเรียน

  • จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 97 หน่วยกิต (พื้นฐาน 67 – เพิ่มเติม 30)

 

รูปแบบของแผนการเรียน

รูปแบบ เป็นหลักสูตรแบบ Integrated Curriculum เป็นการบูรณาการระหว่างหลักสูตรแกนกลางของโรงเรียนกับหลักสูตรมาตรฐานนานาชาติ Government of South Australia (Department of South Australia) ผ่านหน่วยงาน Education Hub กระทรวงศึกษาธิการ

ประเภทของหลักสูตร การบูรณาการระหว่างหลักสูตรแกนกลางของโรงเรียนกับหลักสูตรมาตรฐานนานาชาติ โดยมีการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด

 

ความร่วมมือกับสถาบันอื่น (ภาครัฐ เอกชน หรือชุมชน)

  1. Government of South Australia (Department of South Australia)
  2. สถาบัน British Council
  3. สถาบัน IGNITE by ON DEMAND

 

ความสำคัญของหลักสูตร (หรือแผนการเรียน)  // ศึกษาเกี่ยวกับ หรือจุดเด่น

เป็นหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนและพัฒนารายวิชาผ่านโครงสร้างหลักสูตรของ Government of South Australia (Department of South Australia) เรียนเป็นภาษาอังกฤษทุกรายวิชา (ยกเว้นวิชาภาษาไทย, ลูกเสือ เนตรนารีและยุวกาชาด)

 

วิชาเรียนที่น่าสนใจ (ความคาดหวัง)

ม.1  English for Analytical Skill, Globalized Technology (Robotic), Globalized Cultures, Career Based (Terminology)

ม.2 Problem-Based Mathematics, Problem-Based English, Career Based (Fundamental)

ม.3 English for Argumentation, Integrated Mathematics, Career Based (Integrated)

 

คุณสมบัติของผู้เรียน (ใครจะเรียนได้บ้าง เกรดต้องเท่าไหร่)

1 ผู้เข้าเรียนต้องจบการศึกษาระดับชั้น ป.6 หรือ เทียบเท่าในประเทศหรือต่างประเทศ

  1. เป็นผู้มีความสามารถในการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้ดี (ตรวจสอบโดยการสอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ)
  2. มีประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
  3. เกรดเฉลี่ยรวมระดับชั้นประถมศึกษา ไม่ต่ำกว่า 3.00 หรือร้อยละ 70
  4. เกรดเฉลี่ยสะสมรายวิชาภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 3.50 หรือร้อยละ 80

 

โครงสร้างหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 97 หน่วยกิต (พื้นฐาน 67 – เพิ่มเติม 30) แบ่งเป็น 3 กลุ่มวิชาดังนี้

 

การศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ไปศึกษาต่อ อะไรได้บ้าง)

  •   โรงเรียนจะเปิดหลักสูตร International Program ระดับชั้น ม.ปลาย ปีการศึกษา 2567

 

โครงสร้างหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 97 หน่วยกิต (พื้นฐาน 67 – เพิ่มเติม 30) แบ่งเป็น 3 กลุ่มวิชาดังนี้

** กำลังอัพเดรต

 

ดาวน์โหลดเอกสารหลักสูตร 

 

ห้องเรียนวิชาหลักของแผนการเรียน

ห้องเรียนคอมพิวเตอร์