Sunday, April 14, 2024

แผนการเรียนเตรียมสถาปัตย์

ชื่อแผนการเรียน / ห้องเรียน

 • แผนการเรียนเตรียมสถาปัตย์ (PRE ARCHITECTURE)
 • ห้องเรียน English Program (EP) / Intensive English Program (IEP) / General Program (GP-ปกติ)

โลโก้แผนการเรียน

จำนวนหน่วยกิตที่ต้องเรียน

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 101 หน่วยกิต (วิชาพื้นฐาน 41 หน่วยกิต – วิชาเพิ่มเติม 60 หน่วยกิต)

 

รูปแบบของแผนการเรียน

 • รูปแบบ หลักสูตรโรงเรียนโพธิสารพิทยากร ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ช่วงชั้นที่ 4)
 • ประเภทของหลักสูตร หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ
 • ความร่วมมือกับสถาบันอื่น (ภาครัฐ เอกชน หรือชุมชน)
  1. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  2. ……
  3. …..

 

ความสำคัญของหลักสูตร (หรือแผนการเรียน)  // ศึกษาเกี่ยวกับ หรือจุดเด่น

      ศึกษาเกี่ยวกับพื้นฐานด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์ และพื้นฐานวิชาทั่วไปเช่น คณิตศาสตร์ เคมี ฟิสิกส์ ภาษาอังกฤษ  เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมนักเรียนสู่การเรียนในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ในระดับอุดมศึกษาต่อไป

 

วิชาเรียนที่น่าสนใจ (ความคาดหวัง)

 •  ม.4 วิชาพื้นฐานทั่วไป เช่น คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ภาษาอังกฤษ และวิชาพื้นฐานด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์ได้แก่ วิชางานเขียนแบบ  และวิชาพื้นฐานทางสถาปัตยกรรม 1
 • ม.5 วิชาพื้นฐานในระดับสูงขึ้น เช่น คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ภาษาอังกฤษ และวิชาพื้นฐานด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์ได้แก่ วิชาพื้นฐานทางสถาปัตยกรรม 2-3
 • ม.6  วิชาพื้นฐานเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการสอบเข้าศึกษาต่อในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เช่น คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ภาษาอังกฤษ และวิชาพื้นฐานด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์ได้แก่ วิชาความถนัดทางสถาปัตยกรรม 1-2

คุณสมบัติของผู้เรียน (ใครจะเรียนได้บ้าง เกรดต้องเท่าไหร่)

 1. ผู้เข้าเรียนต้องจบการศึกษาระดับชั้น ม.3 หรือ เทียบเท่า
 2. เป็นผู้มีพื้นฐานความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ใช้ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นอยู่ในเกณฑ์ดี
 3. มีความขยัน มุ่งมั่นและตั้งใจอย่างแท้จริง
 4. เกรดเฉลี่ยรวมระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นไม่ต่ำกว่า 3.00 (EP/IEP) และไม่ต่ำกว่า 2.50 (GP)
 5. เกรดเฉลี่ยสะสมรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 3.00(EP/IEP) และไม่ต่ำกว่า 2.5 (GP)

 

การศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัย (ไปศึกษาต่อคณะใดได้บ้าง)

 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
 • คณะสถาปัตยกรรมภายใน
 • คณะภูมิสถาปัตย์
 • คณะการผังเมือง
 • คณะสถาปัตยกรรมไทย
 • คณะการออกแบบอุตสาหกรรม  

 

โครงสร้างหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 101 หน่วยกิต (พื้นฐาน 41 – เพิ่มเติม 60) แบ่งเป็น 3 กลุ่มวิชาดังนี้

 • กลุ่มวิชาพื้นฐาน ประกอบไปด้วยรายวิชาต่างๆดังต่อไปนี้
  1. ภาษาไทย
  2. สังคมศึกษา
  3. คณิตศาสตร์
  4. วิทยาศาสตร์
  5. ภาษาอังกฤษ
  6. ประวัติศาสตร์
  7. สุขศึกษา
  8. ศิลปะ
  9. วิทยาการคำนวณ
  10. การงานอาชีพ
 • กลุ่มวิชาเพิ่มเติม ประกอบไปด้วยรายวิชาต่างๆดังต่อไปนี้
  1. คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
  2. ฟิสิกส์
  3. เคมี
  4. ชีววิทยา
  5. พลศึกษา
  6. ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ
  7. ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
 • กลุ่มวิชาเฉพาะแผนการเรียน
  1. งานเขียนแบบ
  2. พื้นฐานสถาปัตยกรรม
  3. ความถนัดทางสถาปัตยกรรม

ดาวน์โหลดเอกสารหลักสูตร

 • เอกสารโครงสร้างหลักสูตรพื้นฐานระดับชั้น ม.ปลาย คลิกที่นี่ หรือ Scan QR-Code
 • เอกสารโครงสร้างหลักสูตรแผนการเรียน คลิกที่นี่   หรือ Scan QR-Code
 • หลักสูตรนี้ใช้กับห้องเรียน ทั้ง English Program (EP) / Intensive English Program (IEP) / General Program (GP-ปกติ)

 

ห้องเรียนวิชาหลักของแผนการเรียน

 

กิจกรรมในปีที่ผ่านมา

*** รออัพเดรตเพิ่มเติม