การประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

โรงเรียนโพธิสารพิทยากร จัดการประชุมผู้ปกครองในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี
สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนโพธิสารพิทยากร
เพื่อประชุมตามข้อบังคับของสมาคมฯ เลือกตั้งนายก สมาคมฯ และอุปนายกสมาคมฯคนที่ 2
และกิจกรรมเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างบ้านกับโรงเรียนในการช่วยเหลือดูแล ส่งเสริมนักเรียนที่เป็นคนดี คนเก่ง
และแก้ปัญหานักเรียนที่มีปัญหาทางการเรียน(Classroom Meeting)
และการแจ้งผลการเรียนของนักเรียนกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ชั้น ม.1 ถึง ม.6
เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2563
ณ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร

ภาพกิจกรรม   รูปภาพเพิ่มเติม >>คลิก<<