กลุ่มบริหารงานบุคคล

นายอภิภูมิ  เปี้ยปลูก
รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงานบุคคล

 

นายรัชต์  จันทพลาบูรณ์
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานบุคคล คนที่ 1
นางสาวรัชนี  นาถเจริญกิจ
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานบุคคล คนที่ 2
นางสาวธนิศพร  สว่างวงษ์
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานบุคคล คนที่ 3