กลุ่มบริหารงานบุคคล

นางฐิติภา เร่งสำประทวน
รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงานบุคคล
นายรัชต์  จันทพลาบูรณ์
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานบุคคล คนที่ 1
นางสาวรัชนี  นาถเจริญกิจ
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานบุคคล คนที่ 2
นางสาวธนิศพร  สว่างวงษ์
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานบุคคล คนที่ 3