กลุ่มบริหารงานบุคคล


รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงานบุคคล

ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานบุคคล คนที่ 1


นางสาวรัชนี  นาถเจริญกิจ
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานบุคคล คนที่ 2

นางสาวธนิศพร  สว่างวงษ์
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานบุคคล คนที่ 3