กลุ่มบริหารงบประมาณ

นางกอบกุล  อุสาโห
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงบประมาณ

นางสาวเบ็ญจมาศ ถวิลหวัง
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงบประมาณ คนที่ 1

นางรัชนี พัฒนรัฐ
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงบประมาณ คนที่ 2