กลุ่มบริหารงบประมาณ

นายสราวุฒิ พัฒรากุล

รักษาการ รองฯ
กลุ่มบริหารงบประมาณ

นางสาวเบ็ญจมาศ ถวิลหวัง

ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงบประมาณ คนที่ 1

นางรัชนี พัฒนรัฐ

ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงบประมาณ คนที่ 2