กลุ่มบริหารทั่วไป

นายสราวุฒิ  พัฒรากุล
รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารทั่วไป
นายวีระพล  อินทร์กอง
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารทั่วไป คนที่ 1
จ.ท.หญิงบุญญาดา เชื้อนุ่ม
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารทั่วไป คนที่ 2