กลุ่มบริหารทั่วไป


รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารทั่วไป
จ.ท.หญิงบุญญาดา เชื้อนุ่ม
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารทั่วไป คนที่ 2