“พ.ส. เพราะความผูกพัน สื่อสารด้วยหัวใจ” มุทิตาคารวะ ผู้เกษียณอายุราชการ ปีการศึกษา 2564

จากใจครูเกษียณถึงลูกศิษย์ทุกคน และขอเชิญชวนคุณครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง นักเรียนปัจจุบัน และศิษย์เก่า ร่วมกิจกรรมมุทิตาคารวะ (ออนไลน์) แด่คุณครูเกษียณราชการ ปีการศึกษา 2564 โดยท่านสามารถเขียนข้อความแสดงความรู้สึก บอกคุณครูแต่ละท่าน ได้ที่ลิงค์ https://bit.ly/3CkZZNM ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป . ระบบเขียนข้อความถึงครูผู้เกษียณ จัดทำโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

Read more text

คณะครูและบุคลากรเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) เข็มที่ 2

กลุ่มงานอนามัยโรงเรียน กลุ่มบริหารทั่วไป โรงเรียนโพธิสารพิทยากร ได้ดำเนินการนำคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เข็มที่ 2 ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนสถานีกลางบางซื่อ เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2564 . ออกแบบและประชาสัมพันธ์โดย งานโสตทัศนศึกษา

Read more text

เรียนการสอนออนไลน์ ในระดับมัธยมศึกษา ไม่เบื่อ-ไม่เครียด ที่โรงเรียนโพธิสารพิทยากร

รับชมบรรยากาศการเรียนการสอนออนไลน์ ในระดับมัธยมศึกษา ไม่เบื่อ-ไม่เครียด ที่โรงเรียนโพธิสารพิทยากร โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 เป็นโรงเรียนต้นแบบของการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ที่สอดรับกับนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในรายการ EduGuide 4.0 สรรค์สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

Read more text

คลิปย้อนหลัง การแนะแนวการศึกษาต่อชั้น ม.4 เตรียม 10 แผนการเรียน

แนะแนวการศึกษาต่อชั้น ม.4 เตรียม 10 แผนการเรียน เพื่อศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนโพธิสารพิทยากร ในวันที่ 31 สิงหาคม 2564 เวลา 15.40-18.30  น. ดำเนินงานโดย : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน-งานแนะแนว จัดทำกราฟิค ดูแลระบบ Zoom

Read more text

ประมวลภาพการดำเนินงาน P.S. Learning Aid “ขาดแคลนไม่ใช่ปัญหา โพธิสารฯจัดให้” ครั้งที่1

P.S. Learning Aid “ขาดแคลนไม่ใช่ปัญหา โพธิสารฯจัดให้” ครั้งที่1 ประมวลภาพการดำเนินงาน แจกซิมฟรี และส่งมอบการยืมอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ หูฟังพร้อมไมโครโฟน กล้องเว็บแคมพร้อมไมโครโฟน เพื่อใช้ในการเรียนการสอนออนไลน์ในช่วงสถานการณ์ COVID-19 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2564 . หากมีคำถามหรือข้อสงสัยใด

Read more text

คลิปย้อนหลัง โครงการอบรมออนไลน์เชิงปฏิบัติการ “TCAS Coach’65 โค้ชให้ติด TCAS65” สำหรับนักเรียนและผู้ปกครองนักเรียน ม.6

คลิปย้อนหลัง โครงการอบรมออนไลน์เชิงปฏิบัติการ สำหรับนักเรียนและผู้ปกครองนักเรียน ม.6 เมื่อวันที่  27 สิงหาคม 2564 เวลา 15.40-17.40 น. วิทยากร : นายคมจักร คริมาธัญสร (พี่โดม) และทีมงาน “TCAS Coach’65 โค้ชให้ติด

Read more text

มอบซิมอินเทอร์เน็ตฟรี และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ กล้องเว็บแคม หูฟัง สำหรับยืมเรียนออนไลน์ให้กับนักเรียนทุกระดับชั้น ห้องเรียนปกติ / IEP

ดร.ภูมิสิษฐ์ สุคนธวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิสารพิทยากร พร้อม คณะผู้บริหาร ครู มอบซิมอินเทอร์เน็ตฟรี และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ กล้องเว็บแคม หูฟัง สำหรับยืมเรียนออนไลน์ให้กับนักเรียนทุกระดับชั้น ห้องเรียนปกติ / IEP ที่ได้ลงทะเบียนยื่นความจำนงไว้ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 โดยการส่งมอบ เป็นการรับเองที่โรงเรียน ส่งให้ถึงบ้าน

Read more text

การมอบถุงยังชีพที่ได้มาจากการรับบริจาคเพื่อช่วยเหลือนักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ครั้งที่ 1

ดร.ภูมิสิษฐ์ สุคนธวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิสารพิทยากร พร้อม คณะผู้บริหาร ครู และเครือข่ายผู้ปกครอง ร่วมเดินทางไปมอบถุงยังชีพที่ได้มาจากการรับบริจาคเงิน ข้าวสาร อาหารแห้ง และน้ำดื่ม เพื่อช่วยเหลือนักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน ที่ได้รับผลกระทบ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ครั้งที่ 1 โดยแบ่งกลุ่มการเดินทาง เป็น

Read more text

การประชุมผู้ปกครองนักเรียนแบบออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ระดับชั้น ม.2, ม.3, ม.5 และ ม.6

ดร.ภูมิสิษฐ์ สุคนธวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิสารพิทยากร และคณะผู้บริหาร จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน แบบออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ระดับชั้น ม.2, ม.3, ม.5 และ ม.6 เพื่อรับฟังนโยบายการดำเนินการต่าง ๆ ของโรงเรียน และการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา

Read more text

วันรักโรงเรียน 65 ปี แห่งการสถาปนาโรงเรียน

ด้วยวันที่ 12 กรกฎาคม 2499 เป็นวันก่อตั้งโรงเรียนโพธิสารพิทยากร โรงเรียนจึงได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันรักโรงเรียน 65 ปี แห่งการสถาปนาโรงเรียนโพธิสารพิทยากร ประจำปีการศึกษา 2564 เพื่อทำบุญระลึกถึงพระคุณของท่านพระครูโพธิสารคุณ (นวล ธมฺมธโร)ผู้เริ่มก่อตั้งโรงเรียนและเพื่อเป็นสิริมงคลกับ ครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนโพธิสารพิทยากร ณ ศาลหลวงปู่นวล และวัดโพธิ์บางระมาด

Read more text