กิจกรรมสร้างสัมพันธ์ขยายกลุ่มแกนนำ ศอ.ปส.ย.กทม. (กลุ่มพื้นที่กรุงธนเหนือและกรุงธนใต้)

ศูนย์อำนวยการประสานงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภาคเยาวชน กรุงเทพมหานครร่วมกับโรงเรียนโพธิสารพิทยากร จัดกิจกรรมตามโครงการสร้างสัมพันธ์ขยายกลุ่มแกนนำ ศอ.ปส.ย.กทม.(กลุ่มพื้นที่กรุงธนเหนือและกรุงธนใต้) เพื่อเป็นการขับเคลื่อนงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดทั้งในและนอกสถานศึกษาในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยมีครูและนักเรียนเข้าร่วมจำนวน 150 คน ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 5 ชั้น 3 โรงเรียนโพธิสารพิทยากร เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562

Read more text

การประชุมผู้ปกครอง ห้องเรียนปกติ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

โรงเรียนโพธิสารพิทยากรจัดประชุมผู้ปกครอง ระดับชั้น ม.1-6 ห้องเรียนปกติ ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อสรรหากรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง เสริมสร้างความร่วมมือกันระหว่างบ้านกับโรงเรียนในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ส่งเสริมนักเรียนที่เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข เมื่อวันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2562 ระหว่างเวลา 08.00-16.00 น. ณ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร

Read more text

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562

โรงเรียนโพธิสารพิทยากร จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อระลึกถึงพระคุณครู ในฐานะที่เป็นผู้เสียสละ ประกอบคุณงามความดี เพื่อประโยชน์ของชาติและประชาชน ส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้านความกตัญญูกตเวทีให้แก่เยาวชนของชาติ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม อันดีงามตามแนววิถีพุทธ วิถีไทยและธำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของไทย เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562

Read more text

การประกวดพานดอกไม้และพานธูปเทียน พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2562

โรงเรียนโพธิสารพิทยากรจัดกิจกรรมทำพานไหว้ครูและการประกวดพานไว้ครู เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้องค์ประกอบ ความหมายของพานไว้ครู ที่มี ธูป เทียน และดอกไม้ ดอกไม้ แล้วที่ขาดไม่ได้ในพานไหว้ครู คือ หญ้า แพรก ข้าวตอก ดอกมะเขือ และดอกเข็ม ซึ่งดอกไม้แต่ละอย่างล้วนมี ความหมายเป็นปริศนาธรรมทั้งสิ้น เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน

Read more text

ตรวจสุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2562

งานพยาบาล กลุ่มบริหารทั่วไป จัดให้มีการตรวจสุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2562 สำหรับนักเรียนทุกระดับชั้นและบุคลากรในโรงเรียนทุกคนให้ได้รับการตรวจสุขภาพ เพื่อป้องกันการเจ็บป่วย จะได้มีสุขภาพที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจสามารถดำรงชีวิตอย่างเป็นสุข พร้อมต่อการเรียน การปฏิบัติงาน โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-12 มิถุนายน 62 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร

Read more text

การประชุมผู้ปกครอง EP/IEP ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

โรงเรียนโพธิสารพิทยากรจัดประชุมผู้ปกครอง ระดับชั้น ม.1-6 ห้องเรียนโครงการ EP, IEP ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อสรรหากรรมการ เครือข่ายผู้ปกครอง เสริมสร้างความร่วมมือกันระหว่างบ้านกับโรงเรียน ในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ส่งเสริมนักเรียนที่เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข ในวันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน 2562 ระหว่างเวลา

Read more text

คณะครูในกิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์เข้าร่วมบันทึกสื่อโทรทัศน์ เพื่อถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ พระบรมราชินี

คณะครูในกิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์ของโรงเรียนโพธิสารพิทยากร ในนามคณะผู้บำเพ็ญประโยชน์แห่งประเทศไทย เข้าร่วมบันทึกสื่อโทรทัศน์ เพื่อถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี ประจำปี 2562 ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2562

Read more text

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร นักศึกษาฝึกประสบการณ์ครู นักเรียน และตัวแทนศิษยเก่า โรงเรียนโพธิสารพิทยากร ร่วมพิธีถวายพระพรชัยเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี และกิจกรรมทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เมื่อวันอังคารที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ณ สนามหลวงพิลาศวรรณสาร โรงเรียนโพธิสารพิทยากร

Read more text

กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก

โรงเรียนโพธิสารพิทยากร จัดกิจกรรมรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปีการศึกษา 2562  เนื่องในวันที่ 31 พฤษภาคม ของทุกปีเป็นวันงดสูบบุหรี่โลก โดยมีการจัดนิทรรศการรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก การประกวดชุดมาสคอต และการแข่งขันตอบปัญหาวันงดสูบบุหรี่

Read more text

ตัวแทนครูและนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมและ ชมนิทรรศการ บูธกิจกรรมโดยหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

ตัวแทนครูและนักเรียน โรงเรียนโพธิสารพิทยากร เข้าร่วมกิจกรรมและ ชมนิทรรศการ บูธกิจกรรม โดยหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562 ณ บริเวณท้องสนามหลวง เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2562

Read more text