กิจกรรมวันอาเซียน (ASEAN Day)

โรงเรียนโพธิสารพิทยากร จัดกิจกรรมวันอาเซียน (ASEAN Day) “โพธิสารหรรษา อาเซียนเลื่องลือ ร่วมมือร่วมใจ ก้าวไกลยั่งยืน” ประจำปีการศึกษา 2562

Read more text

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และกิจกรรมเทิดพระคุณแม่

โรงเรียนโพธิสารพิทยากร จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 12 สิงหาคม 2562 และกิจกรรมเทิดพระคุณแม่

Read more text

กิจกรรม“UNSEEN SESAO1 เลอค่าที่คุณห้ามพลาด” โรงเรียนโพธิสารพิทยากร

โรงเรียนโพธิสารพิทยากร ต้อนรับ นายสุรเทพ ตั๊นประเสริฐ ประธานที่ปรึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 และคณะที่ปรึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 พร้อมผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมในกิจกรรม “UNSEEN SESAO1 เลอค่าที่คุณห้ามพลาด” ของโรงเรียนโพธิสารพิทยากร เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม

Read more text

ครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว กระทรวงศึกษาธิการ

ครูศรสวรรค์ แนบเนื้อ และครูปริญญ์ยุพา ฮวดปากน้ำ นำนักเรียนเข้าร่วมชมนิทรรศการ กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก “เสมารวมใจ เทิดไท้องค์ราชัน” เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2562 ณ บริเวณกระทรวงศึกษาธิการ

Read more text

พิธีเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

โรงเรียนโพธิสารพิทยากร จัดพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562 โดยมีตัวแทนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูฯ คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองฯ คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าฯ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ นักการภารโรง แม่ค้าและนักเรียน วางพานพุ่ม  ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพลงสดุดีจอมราชา และลงนามถวายพระพรชัยมงคล เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม

Read more text

พิธีแห่เทียนพรรษาประจำปี 2562

โรงเรียนโพธิสารพิทยากร จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ คุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่ดีงามตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง โดยจัดพิธีแห่เทียนพรรษาประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อมุ่งเน้นให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมตามวิถีไทยวิถีพุทธขึ้น คณะผู้บริหาร ครูและนักเรียนจึงได้จัดพิธีแห่เทียนพรรษาไปยังวัดโพธิ์ และวัดจำปา ซึ่งเป็นวัดที่อยู่ในชุมชนบางระมาด กิจกรรมจัดขึ้นเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2562

Read more text

พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

โรงเรียนโพธิสารพิทยากรจัดพิธีมอบทุนการศึกษาเนื่องในวันรักโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 โดยคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนที่มีคุณสมบัติ คือ มีความประพฤติดี มีน้ำใจ ช่วยเหลืองานส่วนรวม และมีฐานะที่ควรได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือทางด้านการเงินทุนการศึกษา จำนวน 117 คน แบ่งเป็น ทุนสำหรับระดับชั้น ม.ต้น จำนวน 74 คน และทุนสำหรับระดับชั้น ม.ปลาย

Read more text

พิธีเชิดชูเกียรติครูผู้ร่วมพัฒนา

โรงเรียนโพธิสารพิทยากรจัดพิธีเชิดชูเกียรติครูผู้ร่วมพัฒนาแก่ผู้บริหารที่จะเกษียณอายุราชการ และครูผู้พัฒนาโรงเรียนอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลา 25 ปี ภายในงานกิจกรรมวันรักโรงเรียน โดยมีนายเสน่ห์ อบเชย นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนโพธิสารพิทยากร เป็นผู้มอบเหรียญตราโรงเรียนเป็นของที่ระลึก พร้อมเกียรติบัตร โดยพิธีจัดขึ้นเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 ณ สนามหลวงพิลาศวรรณสาร

Read more text

กิจกรรมวันรักโรงเรียน

วันที่ 12 กรกฎาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันก่อตั้งโรงเรียนโพธิสารพิทยากร ได้มีการจัดกิจกรรมทำบุญเพื่อระลึกถึงพระคุณของท่านพระครู โพธิสารคุณ (นวล ธมฺมธโร) ผู้เริ่มก่อตั้งโรงเรียน และเพื่อเป็นศิริมงคลกับผู้บริหาร ครู บุคลากร เครือข่ายผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนโพธิสารพิทยากร จึงมีพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีงามตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

Read more text

ต้อนรับคณะครูและนักเรียนมัธยมจาก Palmerston North Boy High school ประเทศนิวซีแลนด์

คณะครูและนักเรียนมัธยมจาก Palmerston North Boy High school ประเทศนิวซีแลนด์ ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ตามที่โรงเรียนโพธิสารพิทยากรได้มีบันทึกข้อตกลง (MOU) กับโรงเรียนมัธยมศึกษาในประเทศนิวซีแลนด์ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อการเยี่ยมชมโรงเรียน แลกเปลี่ยนการเรียนรู้ และวัฒนธรรม เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฏาคม 2562 ณ

Read more text