พิธีมุทิตาคารวะ “ร่วมสืบสานประเพณีไทย โพธิสารฯ กราบขอพรผู้ใหญ่ เนื่องในวันสงกรานต์”

โรงเรียนโพธิสารพิทยากร จัดงานมุทิตาคารวะ “ร่วมสืบสานประเพณีไทย โพธิสารฯ กราบขอพรผู้ใหญ่ เนื่องในวันสงกรานต์”  ประจำปี 2562 เพื่อเป็นการอนุรักษ์ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทยและแสดงถึงความกตัญญูต่อครูบาอาจารย์ ขอขมาลาโทษที่เคยล่วงเกิน และขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล โดยนายวินัย วิไลลักษณ์ อดีตผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธี ณ สนามหลวงพิลาศวรรณสาร โรงเรียนโพธิสารพิทยากร เมื่อวันที่ 23

Read more text

งานวันบูรพาจารย์ พระครูโพธิสารคุณ (หลวงปู่นวลธมฺมธโร)

นายปรีชา ชูเชิด ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิสารพิทยากร คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหาร ครู บุคลากร คณะกรรมการนักเรียน และนักเรียน ร่วมงานวันบูรพาจารย์ พระครูโพธิสารคุณ (หลวงปู่นวลธมฺมธโร) ผู้ก่อตั้งโรงเรียนโพธิสารพิทยากร ณ วัดโพธิ์ แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 9

Read more text

การรับมอบตัวนักเรียน ม.4 ปกติ ปีการศึกษา 2562

นายปรีชา ชูเชิด ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิสารพิทยากร พร้อมคณะผู้บริหาร กล่าวต้อนรับผู้ปกครองและนักเรียน ในการรับมอบตัวนักเรียน พร้อมการประชุมชี้แจงรายละเอียดขั้นตอนการมอบตัวนักเรียน  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติ ประจำปีการศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2562 ณ สนามหลวงพิลาศวรรณสาร โรงเรียนโพธิสารพิทยากร  

Read more text

การรับมอบตัวนักเรียน ม.1 ปกติ และ IEP ปีการศึกษา 2562

นายปรีชา ชูเชิด ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิสารพิทยากร พร้อมคณะผู้บริหาร กล่าวต้อนรับผู้ปกครองและนักเรียน ในการรับมอบตัวนักเรียน พร้อมการประชุมชี้แจงรายละเอียดขั้นตอนการมอบตัวนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติและห้องเรียน IEP ประจำปีการศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2562 ณ สนามหลวงพิลาศวรรณสาร โรงเรียนโพธิสารพิทยากร

Read more text

การประกาศผลและรายงานตัวนักเรียน ม.4 ปกติ ปีการศึกษา 2562

โรงเรียนโพธิสารพิทยากร ประกาศผลการสอบคัดเลือกและรายงานตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติ และรายงานตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนโพธิสารพิทยากร ที่มีสิทธิ์เข้าเรียนต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติ เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2562 ณ สนามหลวงพิลาศวรรณสาร โรงเรียนโพธิสารพิทยากร

Read more text

ประกาศผลและรายงานตัว ม.1 ปกติ-IEP ปีการศึกษา 2562

การประกาศผลการสอบคัดเลือกและรายงานตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ และ IEP ประเภทในเขตพื้นที่บริการ นอกเขตพื้นที่บริการ เงื่อนไขพิเศษ และการสอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ นักเรียนที่เลือกเรียน IEP เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2562

Read more text

การสอบคัดเลือกเข้าเรียน ม.4 ปกติ ปีการศึกษา 2562

โรงเรียนโพธิสารพิทยากร จัดการสอบคัดเลือกเข้าเรียน ระดับชั้น ม.4 ห้องเรียนปกติ ประจำปีการศึกษา 2562 มีผู้สมัครสอบทั้งสิ้น 172 คน เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2562

Read more text

การสอบคัดเลือกเข้าเรียน ม.1 ปกติ และ IEP ปีการศึกษา 2562

โรงเรียนโพธิสารพิทยากร จัดการสอบคัดเลือกเข้าเรียนระดับชั้น ม.1 ห้องเรียนปกติ และ IEP ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมียอดจำนวนผู้สมัครทั้งสิ้น 620 คน แยกเป็น ผู้สมัครในเขตพื้นที่บริการ 169 คน นอกเขตพื้นที่ฯ 421 คน ความสามารถพิเศษ 30

Read more text

การคัดเลือกและทดสอบความสามารถพิเศษ ม.1 ปีการศึกษา 2562

การคัดเลือกและทดสอบความสามารถพิเศษ ด้านศิลปะ นาฏศิลป์ และดนตรี   เพื่อเข้าศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมกาญจนาภิเษก

Read more text

การรับสมัครนักเรียน ม.1 ปกติ/IEP และ ม.4 ปกติ ปีการศึกษา 2562

โรงเรียนโพธิสารพิทยากร เปิดรับสมัครนักเรียนสอบคัดเลือกระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 แผนการเรียนปกติ/IEP และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียนปกติ ปีการศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 23-27 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุม อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ

Read more text