โครงการจัดสอบ Pre ม.1 ประจำปีการศึกษา 2562

โรงเรียนโพธิสารพิทยากร จัดสอบโครงการ Pre ม.1 ประจำปีการศึกษา 2562 มีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาจากหลายโรงเรียน ที่สนใจสมัครเข้าร่วมสอบในโครงการ ทั้งสิ้นจำนวน 1,226 คน โดยโรงเรียนได้ดำเนินการจัดสอบ เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562 ระหว่างเวลา 08.00 – 12.00

Read more text

กิจกรรมสายใยสัมพันธ์ ผูกพันพี่น้อง

โรงเรียนโพธิสารพิทยากร จัดกิจกรรม “สายใยสัมพันธ์ ผูกพันน้องพี่” ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2561 รุ่น ชมพูพันธุ์ทิพย์’56

Read more text

พิธีรับโล่เกียรติคุณและเกียรติบัตรรางวัล สพม.1 (SESAO1 AWARDS) ประจำปีการศึกษา 2561

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 จัดพิธีมอบโล่เกียรติคุณและเกียรติบัตรรางวัล สพม.1 (SESAO1 AWARDS) ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษา ที่ประพฤติปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ เป็นแบบอย่างที่ดีด้านคุณธรรม จริยธรรม และมีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ โดยผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 นายกิตติ บุญเชิด มอบรางวัลและกล่าวแสดงความยินดี

Read more text

“คนดี ศรีโพธิสาร” ครั้งที่ 13

กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนโพธิสารพิทยากร จัดกิจกรรมประกาศเกียรติคุณนักเรียน “คนดีศรีโพธิสาร” ครั้งที่ 13 ปีการศึกษา 2561 โดยนายชัยวัฒน์ พัฒนเจริญ ประธานผู้ประกอบการร้านค้าหนองแขม เป็นประธานในพิธี

Read more text

เปิดบ้านโครงการ EP Open House

โรงเรียนโพธิสารพิทยากร จัดกิจกรรม “Open House” เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ในการจัดการเรียนการสอนทั้งหลักสูตรปกติ และโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program) ในปีการศึกษา 2561 ณ บริเวณห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติและห้องเรียน English Program เมื่อวันที่ 26 – 27 มกราคม

Read more text

โพธิสารนิทรรศ’61

โรงเรียนโพธิสารพิทยากร จัดงานโพธิสารนิทรรศ’61 “โพธิสารมีพลัง คลังความรู้วิชาการ สืบสานวิถีชุมชน” หนึ่งห้องเรียน หนึ่งโครงงาน (Empowered Potisarn: The Academic Hub of the Community, One Class One Project) โดยมีนายพงศ์ปกรณ์

Read more text

กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

โรงเรียนโพธิสารพิทยากร จัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ตลาดนัดสนามหลวงพิลาศวรรณสาร” (Moderate Class More Knowledge Sanamluangpilaswannasarn Fair) มีการจัดฐานกิจกรรมของแหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เพิ่มเติม ในทักษะอาชีพต่าง ๆ

Read more text

พิธีปฏิญาณตน เนื่องในกิจกรรมสัปดาห์วันครู

คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมพิธีปฏิญาณตนของข้าราชการครูและบุคลากรโรงเรียนโพธิสารพิทยากร เนื่องในกิจกรรมสัปดาหฺวันครู เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2562 ณ สนามหลวงพิลาศวรรณสาร โรงเรียนโพธิสารพิทยากร

Read more text

คืนสู่เหย้า ชาวโพธิสาร “Back to school”

โรงเรียนโพธิสารพิทยากร ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนโพธิสารพิทยากร จัดงานคืนสู่เหย้า ชาวโพธิสารฯ “Back To School” โดยนายสายัณห์ รุ่งป่าสัก อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิสารพิทยากร เป็นประธานในพิธีเปิด ภายในงานมีการแสดงของนักเรียนศิษย์ปัจจุบัน พิธีมุฑิตาจิตอดีตคุณครูและผู้บริหารฯ การมอบโล่ศิษย์เก่าดีเด่น สุ่มจับรางวัลหางบัตร และการแสดงคอนคอนเสิร์ตจากวง Mild เมื่อวันที่ 12 มกราคม

Read more text

กิจกรรม “ส่งท้ายปี ทำความดี เพื่อองค์กร” วาดภาพกำแพงรอบโรงเรียน

โรงเรียนโพธิสารพิทยากร จัดกิจกรรม “ส่งท้ายปี ทำความดี เพื่อองค์กร” ปรับแต่งภูมิทัศน์ วาดภาพกำแพงรั้วลานจอดรถตรงข้ามอาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร เมื่อวันที่ 27 – 31 ธันวาคม 2561 ภาพกิจกรรม   รูปภาพเพิ่มเติม >>คลิก<<               

Read more text