กิจกรรมส่งเสริมความรู้และวิธีแก้ปัญหาในสถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5

โรงเรียนโพธิสารพิทยากร ร่วมกับศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ วิธีแก้ปัญหาในสถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5 ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของนักเรียน นำโดยนายภูมิสิษฐ์ สุคนธวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะ แจกหน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่น PM 2.5 ให้แก่นักเรียน

Read more text

ผู้อำนวยการโรงเรียนมอบกระเช้าของขวัญปีใหม่ให้กับผู้บริหาร สพฐ.

นายภูมิสิษฐ์ สุคนธวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิสารพิทยากร มอบกระเช้าของขวัญปีใหม่ เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2563 ณ กระทรวงศึกษาธิการและโรงเรียนโพธิสารพิทยากร เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2563

Read more text

บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน) มอบของปีใหม่ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายประเสริฐ ไวกิตติพงษ์ ผู้จัดการฝ่ายขายและบริการลูกค้านครหลวงที่ 3.1 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) และคณะ เข้าพบผู้อำนวยการโรงเรียนเพื่อมอบของขวัญสวัสดีปีใหม่ และมอบเสื้อทีมชุมนุมหุ่นยนต์ จำนวน 20 ตัว เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2563 ณ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร

Read more text

พิธีปฏิญาณตนของครูและบุคลากรทางการศึกษา เนื่องในวันครู

โรงเรียนโพธิสารพิทยากร จัดพิธีปฏิญาณตนของครูและบุคลากรทางการศึกษา เนื่องในวันครู ประจำปี 2563 โดยผู้อำนวยการโรงเรียน นายภูมิสิษฐ์ สุคนธวงศ์ เป็นประธานในพิธี และมอบโล่เกียรติคุณ ” บุคคลผู้เสียสละอุทิศตนเพื่อประโยชน์ทางการศึกษา” โล่เกียรติคุณ ครูดีไม่มีอบายมุข ประเภทครูผู้สอนและเกียรติบัตร ครูดีที่ไม่มีอบายมุข ณ สนามหลวงพิลาศวรรณสาร โรงเรียนโพธิสารพิทยากร เมื่อวันที่

Read more text

งานวันครู ครั้งที่ 64 “โลกก้าวไกล ครูไทยก้าวทัน สร้างสรรค์คุณภาพเด็กไทย”

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร จัดงานวันครู ครั้งที่ 64 พ.ศ 2563 “โลกก้าวไกล ครูไทยก้าวทัน สร้างสรรค์คุณภาพเด็กไทย” โดยมีกิจกรรม พิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์จำนวน 30 รูป พิธีบำเพ็ญกุลอุทิศให้แก่ครูผู้วายชนม์ พิธีบูชาบูรพาจารย์และพิธีมอบโล่ เกียรติบัตรและของที่ระลึก แก่ครูที่ผ่านการคัดเลือกบุคคลผู้เสียสละอุทิศตนเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร

Read more text

ทัศนศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

โรงเรียนโพธิสารพิทยากร จัดโครงการทัศนศึกษาของระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ณ พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว(องค์การมหาชน) และสวนสนุกดรีมเวิลด์ จ.ปทุมธานี เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2563

Read more text

การประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

โรงเรียนโพธิสารพิทยากร จัดการประชุมผู้ปกครองในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนโพธิสารพิทยากร เพื่อประชุมตามข้อบังคับของสมาคมฯ เลือกตั้งนายก สมาคมฯ และอุปนายกสมาคมฯคนที่ 2 และกิจกรรมเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างบ้านกับโรงเรียนในการช่วยเหลือดูแล ส่งเสริมนักเรียนที่เป็นคนดี คนเก่ง และแก้ปัญหานักเรียนที่มีปัญหาทางการเรียน(Classroom Meeting) และการแจ้งผลการเรียนของนักเรียนกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ชั้น ม.1 ถึง

Read more text

คืนสู่เหย้า ชาวโพธิสารฯ “Colors of Memories”

โรงเรียนโพธิสารพิทยากร ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนโพธิสารพิทยากร จัดงานคืนสู่เหย้า ชาวโพธิสารฯ “Colors of Memories” โดยนายสายัณห์ รุ่งป่าสัก อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิสารพิทยากร เป็นประธานในพิธีเปิด ภายในงานมีการแสดงของนักเรียนศิษย์ปัจจุบัน พิธีมุฑิตาจิตอดีตผู้บริหารฯและคุณครู การสุ่มจับรางวัลหางบัตร และการแสดงคอนเสิร์ตจากนักร้อง เอิ๊ต ภัทรวี เมื่อวันที่ 11 มกราคม

Read more text

โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ศึกษาดูงานและทัศนศึกษา จังหวัดน่าน

งานพัฒนาบุคลากร ฝ่ายบริหารงานบุคคล โรงเรียนโพธิสารพิทยากร จัดโครงการอบรมและบรรยาย เรื่อง “ความรักความสามัคคีในองค์กร และแนวทางการพัฒนาองค์กรในยุค 4.0” โดยได้รับเกียรติจาก นายสมยศ สุวรรณธีรกิจ อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 ว่าที่ร้อยตรีสรยุทธ์ สืบแสงอินทร์ อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนา”นายกพิทยากร” และนายเดชา ตรีพรหม อดีตครู โรงเรียนปิยชาติในพระราชูปถัมภ์

Read more text

รางวัลเยาวชนดีเด่น เด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2563

นักเรียนโรงเรียนโพธิสารพิทยากร ได้รับการคัดเลือกและเข้ารับ รางวัลเยาวชนดีเด่น เด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2563 เนื่องในงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ด้านศิลปวัฒนธรรมและดนตรี  เด็กหญิงณัฏฉพัชร์ นาคขำ นักเรียนชั้น ม.1/7 ด้านกีฬาและนันทนาการ  เด็กหญิงบุษปภาพร สุขเติม นักเรียนชั้น ม.3/12 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

Read more text