กิจกรรมค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีน

โรงเรียนโพธิสารพิทยากร นำนักเรียนจำนวน 22 คน ครู 2 คน เข้าร่วมกิจกรรมค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีน ณ โรงเรียนมัธยมแห่งที่ 39 กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ในระหว่างวันที่ 11 – 20 ตุลาคม 2562 โดยมีกิจกรรม

Read more text

การแข่งขันทักษะภาษาฝรั่งเศสแบบบูรณาการ สพม.1 ปีการศึกษา 2562

กลุ่มสาระการเรียนรู้​ภาษา​ต่างประเทศ​ (ภาษา​ฝรั่งเศส)​ ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน​ทักษะภาษา​ฝรั่งเศส​แบบ​บูรณาการ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา​มัธยมศึกษา​ เขต​ 1 ปีการศึกษา​ 2562 ณ​ ศูนย์พัฒนาคุณภาพวิชาการภาษาฝรั่งเศส สพม.1 โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย​ เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2562 โดยมีโรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน​ 25​ โรงเรียน ซึ่งนักเรียนแผนการเรียนภาษาฝรั่งเศส

Read more text

การแข่งขันทักษะภาษาฝรั่งเศส​ ในงานอักษราวิชาการ​ 2562​

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาฝรั่งเศส 🇫🇷) โรงเรียนโพธิสาร​พิท​ยากร​ ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะภาษาฝรั่งเศส​ ในงานอักษราวิชาการ​ 2562​ ณ​ คณะอักษรศาสตร์​ มหา​วิทยาลัย​ศิลปากร​ วิทยาเขตพระราชวังสนาม​จันทร์ ​ เมื่อวันจันทร์ 26 สิงหาคม 2562

Read more text

การแข่งขันทักษะภาษาจีน เพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าแข่งขันในระดับภาค

ศูนย์เครือข่ายส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีน โรงเรียนโพธิสารพิทยากร จัดการแข่งขันทักษะภาษาจีนเพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าแข่งขันในระดับภาค โดยมีการแข่งขันเล่านิทานภาษาจีน ร้องเพลงจีน คัดลายมืออักษรจีน ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ และห้องศูนย์ภาษาจีน เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2562

Read more text

English Day Trip ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  จัดกิจกรรมทัศนศึกษาเพื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ (English Day Trip) ปีการศึกษา 2562 ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/8 – 1/12 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาความสามารถทางภาษาและความเชื่อมั่นในตัวเองในการใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารและให้นักเรียนได้เห็นคุณค่าและความสำคัญของภาษา ความจำเป็นต่อการสื่อสารในสังคมโลก

Read more text

การแข่งขันความรู้ตัวอักษรญี่ปุ่น (คันจิ) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาญี่ปุ่น) นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันความรู้ตัวอักษรญี่ปุ่น (คันจิ) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โครงการ PIM Language Competition ครั้งที่ 4  สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ นายอดิศร วชิรานันท์ ชั้น ม.6/5 ได้รับรางวัลชนะเลิศ และนางสาวณัฐธิดา ชูสังข์ ชั้น

Read more text

กิจกรรมวันชาติฝรั่งเศส(La fête nationale française) ปีการศึกษา 2562

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาฝรั่งเศส) โรงเรียนโพธิสารพิทยากร ได้จัด กิจกรรมวันชาติฝรั่งเศส🇫🇷 (La fête nationale française) ขึ้น ในวันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2562 โดยนักเรียนแผนการเรียนภาษาฝรั่งเศส ได้ร่วมในการแสดง 3 รายการได้แก่ 1. การเดินแฟชันโชว์ชุดแต่งกายประจำชาติฝรั่งเศส

Read more text

การแข่งขัน Spelling Bee ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) นำนักเรียน นายเมธานันต์  งามกิตติคุณ และนางสาวศิริประภา  โพธิ์ศรีทอง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 เข้าร่วมการแข่งขัน Spelling Bee (ENGLISH SPELLING BEE COMPETITION) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โครงการ PIM Language

Read more text

กิจกรรมวันทานาบาตะ「七夕」ประจำปีการศึกษา 2562

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาญี่ปุ่น) จัดกิจกรรมวันทานาบาตะ「七夕」ประจำปีการศึกษา 2562 ซึ่งตรงกับวันที่ 7 กรกฎาคมของทุกปี เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้วัฒนธรรมของประเทศญี่ปุ่น มีการแสดง เต้นโซรัน บุชิ ของนักเรียนแผนการเรียนภาษาญี่ปุ่น ชั้น ม.5 การเล่าความเป็นมาของวันทานาบาตะและการตอบปัญหาเกี่ยวกับเทศกาลทานาบาตะ เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2562 ณ

Read more text

ค่ายสานสัมพันธ์ศิลป์ภาษา (ภาษาฝรั่งเศส)

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาฝรั่งเศส 🇫🇷) ได้จัดกิจกรรมค่ายสานสัมพันธ์ศิลป์ภาษา (ภาษาฝรั่งเศส 🇫🇷) ครั้งที่ 3 ในหัวข้องาน “La fête” หรือ เทศกาลงานฉลอง โดยมีจุดประสงค์เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีในการเรียนภาษาฝรั่งเศสให้กับนักเรียน ตลอดจนเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง โดยมีกิจกรรมสันทนาการ กิจกรรมทางภาษาฝรั่งเศส การแสดงมุทาจิตต่อครูภาษาฝรั่งเศสทั้งสองท่าน และการแนะนำการเรียนภาษาฝรั่งเศสจากนักเรียนรุ่นพี่ที่ประสบความสำเร็จในการเรียน เมื่อวันที่

Read more text