English Day Trip ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  จัดกิจกรรมทัศนศึกษาเพื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ (English Day Trip) ปีการศึกษา 2562 ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/8 – 1/12 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาความสามารถทางภาษาและความเชื่อมั่นในตัวเองในการใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารและให้นักเรียนได้เห็นคุณค่าและความสำคัญของภาษา ความจำเป็นต่อการสื่อสารในสังคมโลก

Read more text

การแข่งขันความรู้ตัวอักษรญี่ปุ่น (คันจิ) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาญี่ปุ่น) นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันความรู้ตัวอักษรญี่ปุ่น (คันจิ) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โครงการ PIM Language Competition ครั้งที่ 4  สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ นายอดิศร วชิรานันท์ ชั้น ม.6/5 ได้รับรางวัลชนะเลิศ และนางสาวณัฐธิดา ชูสังข์ ชั้น

Read more text

กิจกรรมวันชาติฝรั่งเศส(La fête nationale française) ปีการศึกษา 2562

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาฝรั่งเศส) โรงเรียนโพธิสารพิทยากร ได้จัด กิจกรรมวันชาติฝรั่งเศส🇫🇷 (La fête nationale française) ขึ้น ในวันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2562 โดยนักเรียนแผนการเรียนภาษาฝรั่งเศส ได้ร่วมในการแสดง 3 รายการได้แก่ 1. การเดินแฟชันโชว์ชุดแต่งกายประจำชาติฝรั่งเศส

Read more text

การแข่งขัน Spelling Bee ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) นำนักเรียน นายเมธานันต์  งามกิตติคุณ และนางสาวศิริประภา  โพธิ์ศรีทอง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 เข้าร่วมการแข่งขัน Spelling Bee (ENGLISH SPELLING BEE COMPETITION) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โครงการ PIM Language

Read more text

กิจกรรมวันทานาบาตะ「七夕」ประจำปีการศึกษา 2562

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาญี่ปุ่น) จัดกิจกรรมวันทานาบาตะ「七夕」ประจำปีการศึกษา 2562 ซึ่งตรงกับวันที่ 7 กรกฎาคมของทุกปี เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้วัฒนธรรมของประเทศญี่ปุ่น มีการแสดง เต้นโซรัน บุชิ ของนักเรียนแผนการเรียนภาษาญี่ปุ่น ชั้น ม.5 การเล่าความเป็นมาของวันทานาบาตะและการตอบปัญหาเกี่ยวกับเทศกาลทานาบาตะ เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2562 ณ

Read more text

ค่ายสานสัมพันธ์ศิลป์ภาษา (ภาษาฝรั่งเศส)

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาฝรั่งเศส 🇫🇷) ได้จัดกิจกรรมค่ายสานสัมพันธ์ศิลป์ภาษา (ภาษาฝรั่งเศส 🇫🇷) ครั้งที่ 3 ในหัวข้องาน “La fête” หรือ เทศกาลงานฉลอง โดยมีจุดประสงค์เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีในการเรียนภาษาฝรั่งเศสให้กับนักเรียน ตลอดจนเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง โดยมีกิจกรรมสันทนาการ กิจกรรมทางภาษาฝรั่งเศส การแสดงมุทาจิตต่อครูภาษาฝรั่งเศสทั้งสองท่าน และการแนะนำการเรียนภาษาฝรั่งเศสจากนักเรียนรุ่นพี่ที่ประสบความสำเร็จในการเรียน เมื่อวันที่

Read more text

ค่ายสานสัมพันธ์สายศิลป์ภาษา (ภาษาจีน)

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  (ภาษาจีน 🇨🇳) จัดกิจกรรมค่ายสานสัมพันธ์สายศิลป์ภาษา  “สานใจศิลป์จีน” ครั้งที่ 7 ณ บริเวณสนามหลวงพิลาศวรรณสาร โรงเรียนโพธิสารพิทยากร เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2562

Read more text

การแข่งขันทักษะภาษาฝรั่งเศสระดับภาคกลางและกรุงเทพมหานคร

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาฝรั่งเศส) โรงเรียนโพธิสารพิทยากร ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษาฝรั่งเศสระดับภาคกลางและกรุงเทพมหานคร ในงานกิจกรรมประจำปีของภาควิชาภาษาฝรั่งเศส คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2562 

Read more text

การแข่งขันลับสมองประลองคำศัพท์ภาษาญี่ปุ่น

นักเรียนแผนการเรียนภาษาญี่ปุ่น เข้าร่วมการแข่งขันลับสมองประลองคำศัพท์ภาษาญี่ปุ่น โพธิสารพิทยากร ทีม 114,514iiyo,koiyo ได้รับรางวัลชนะเลิศ พร้อมเงินรางวัล 3,000 บาท

Read more text

นักเรียนแผนการเรียนภาษาฝรั่งเศสชนะเลิศระดับเขต 2 รายการ ได้เป็นตัวแทนไปแข่งระดับภาค

ผลการแข่งขันทักษะภาษาฝรั่งเศส​ ?? งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตกรรม วิชาการและเทคโนโลยี นักเรียนเขตพื้นที่​ สพม​ 1​ ของนักเรียนแผนการเรียนภาษาฝรั่งเศส​ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร​

Read more text