ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก โรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย ๒

ดร.ภูมิสิษฐ์ สุคนธวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิสารพิทยากร คณะผู้บริหารและครู ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก โรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย ๒ เข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารวิชาการ การจัดการเรียนสอนตามหลักสูตรใหม่(แผนการเรียนเพื่ออาชีพ) และเยี่ยมชมอาคารสถานที่ของโรงเรียนโพธิสารพิทยากร เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564

Read more text

การประชุมจัดทำหลักสูตรการสอนยาเสพติดในสถานศึกษา ครั้งที่ 4/2564

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 (สพม.กท 1) และสำนักงาน ป.ป.ส. จัดการประชุมจัดทำหลักสูตรการสอนยาเสพติดในสถานศึกษา ครั้งที่ 4/2564 มีผู้เข้าร่วมประชุมจาก สำนักงาน ป.ป.ส. ศึกษานิเทศ เจ้าหน้าที่สำนักงานเขต ครูและบุคลากร ระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 จำนวน

Read more text

รางวัลชนะเลิศ การประกวดนักออกแบบรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 14 ในหัวข้อ “60 ปีแกรนด์สปอร์ต”

นายธนวัฒน์ พรมโต นักเรียนชั้น ม.5/7 โรงเรียนโพธิสารพิทยากร ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในโครงการประกวดนักออกแบบรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 14 ในหัวข้อ “60 ปีแกรนด์สปอร์ต” จากผู้ส่งผลงานประกวดทั้งหมด 2,213 ผลงาน ตัวแทนจากบริษัท แกรนด์สปอร์ต กรุ๊ป จำกัด มอบรางวัลที่โรงเรียนโพธิสารพิทยากร

Read more text

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก โรงเรียนปทุมคงคา

ดร.ภูมิสิษฐ์ สุคนธวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิสารพิทยากร คณะผู้บริหารและครู ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก โรงเรียนปทุมคงคา เข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารวิชาการ การจัดการเรียนสอนตามหลักสูตรใหม่(แผนการเรียนเพื่ออาชีพ) และเยี่ยมชมอาคารสถานที่ของโรงเรียนโพธิสารพิทยากร เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564

Read more text

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒

นายสราวุธ พัฒรากุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิสารพิทยากร คณะผู้บริหารและครู ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ เข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารวิชาการ การจัดการเรียนสอนตามหลักสูตรใหม่(แผนการเรียนเพื่ออาชีพ) และเยี่ยมชมอาคารสถานที่ของโรงเรียนโพธิสารพิทยากร เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564

Read more text

พิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารอเนกประสงค์แบบพิเศษ 5 ชั้น

โรงเรียนโพธิสารพิทยากร จัดพิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารอเนกประสงค์แบบพิเศษ 5 ชั้น โดยได้รับเกียรติจาก ดร.นิพนธ์ ก้องเวหา ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ดร.ภูมิสิษฐ์ สุคนธวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิสารพิทยากร คณะผู้บริหาร แขกผู้มีเกียรติ ครูและบุคคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมพิธีบวงสรวงเทพยดา บูชาฤกษ์ พิธีเจริญพระพุทธมนต์

Read more text

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์

ดร.ภูมิสิษฐ์ สุคนธวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิสารพิทยากร คณะผู้บริหารและครู ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ เข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารวิชาการ การจัดการเรียนสอนตามหลักสูตรใหม่(แผนการเรียนเพื่ออาชีพ) และเยี่ยมชมอาคารสถานที่ของโรงเรียนโพธิสารพิทยากร เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564

Read more text

P.S. ติวออนไลน์ สานฝันสู่อนาคตกำหนดได้

โรงเรียนโพธิสารพิทยากร จัดโครงการ “เพื่อนช่วยเพื่อน P.S. ติวออนไลน์ สานฝันสู่อนาคตกำหนดได้” ในวิชา O-NET,GAT-PAT,วิชาสามัญ โดยการ Live ผ่านระบบ P.S. Online Learning โดยได้รับเกียรติจาก นายสมใจ วิเศษทักษิณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1

Read more text

การอบรมการพัฒนาและยกระดับคุณภาพผู้เรียนและความสำเร็จ ด้วยมาตรฐาน ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายของสถานศึกษา

โรงเรียนโพธิสารพิทยากร จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาและยกระดับคุณภาพผู้เรียนและความสำเร็จ ด้วยมาตรฐาน ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายของสถานศึกษา” เพื่อพัฒนาศักยภาพของคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรโรงเรียนโพธิสารพิทยากร โดยได้รับเกียรติจาก ดร.นิพนธ์ ก้องเวหา ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม และ ดร.ศิริวรรณ อาจศรี ผู้ทรงคุณวุฒิ สพฐ. อดีตผู้อำนวยการเชี่ยวชาญโรงเรียนภูเขียว

Read more text

นายสุวพิชญ์ สิริสินรุ่งเรือง ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2563

นายสุวพิชญ์ สิริสินรุ่งเรือง นักเรียนชั้น ม.5/7 ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี 2563 เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 เหรียญทองดิเรกคุณาภรณ์ เป็นเหรียญราชอิสริยาภรณ์ที่มีอันดับเกียรติอยู่ในลำดับที่ 6

Read more text