อบรมการทบทวนการจัดกิจกรรมลูกเสือ ในสถานศึกษาของผู้กำกับลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดและผู้บำเพ็ญประโยชน์

โรงเรียนโพธิสารพิทยากร จัดการอบรมโครงการทบทวนการจัดกิจกรรมลูกเสือ ในสถานศึกษาของผู้กำกับลูกเสือ เนตรานารี ยุวกาชาด และผู้บำเพ็ญประโยชน์ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร เพื่อให้ได้มีความรู้และสามารถนำไปถ่ายทอดให้กับนักเรียนได้อย่างถูกต้องต่อไป โดย นายพิชาน แหยมเจริญและคณะ จากสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ เป็นวิทยากร เมื่อวันที่ 17-18 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 3

Read more text

ศึกษาดูงานอาคารอเนกประสงค์พิเศษ แบบ 5 ชั้น ณ โรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล”

ดร.ภูมิสิษฐ์ สุคนธวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิสารพิทยากร และคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร ศึกษาดูงาน โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์พิเศษ แบบ 5 ชั้น ณ โรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล” อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2563

Read more text

การประชุมการดำเนินงานตามแผนพัฒนาโรงเรียน ของพลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี

ดร.ภูมิสิษฐ์ สุคนธวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิสารพิทยากร เข้าร่วมการประชุมแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาและความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี กับโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา การดำเนินงานตามแผนพัฒนาโรงเรียนสู่การปฏิบัติจริง ของพลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี ณ ห้องประชุมกาญจนาภิเษก โรงเรียนโพธิสารพิทยากร เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมกาญจนาภิเษก โรงเรียนโพธิสารพิทยากร

Read more text

การรับมอบตัวนักเรียนระดับชั้น ม.1 EP และ ม.4 EP/IEP ปีการศึกษา 2563

การรับมอบตัวนักเรียนเข้าศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2563 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ

Read more text

การสอบสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษ ม.1 EP และม.4 EP/IEP ปีการศึกษา 2563

การสอบสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2563 ของโรงเรียนโพธิสารพิทยากร เมื่อวันที่ 10 – 11 มีนาคม 2563

Read more text

ดร.ภูมิสิษฐ์ สุคนธวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน เข้าร่วมงาน “เปิดบ้านคุณธรรม”

ดร.ภูมิสิษฐ์ สุคนธวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิสารพิทยากร เข้าร่วมงาน “เปิดบ้านคุณธรรม” โครงการขับเคลื่อนคุณธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแผนพัฒนาจังหวัดสู่ชุมชน อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนเครือข่ายคุณธรรมของโรงเรียน ในโครงการกองทุนการศึกษา สู่ชุมชน อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี ที่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยนำเสนอในรูปแบบของการจัดประชุม สัมมนา การจัดนิทรรศการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้อัตลักษณ์ของชุมชน อันเกิดจากการดำเนินโครงการที่ผ่านมา

Read more text

การสอบคัดเลือกเข้า ม.1 EP และ ม.4 EP/IEP ปีการศึกษา 2563

การสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2563 ของโรงเรียนโพธิสารพิทยากร โดยนางนภัทร ธัญญวณิชกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 เข้าตรวจเยี่ยมการสอบคัดเลือก พร้อมคณะผู้บริหารโรงเรียนโพธิสารพิทยากร เมื่อวันที่ 7 – 8 มีนาคม

Read more text

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรกลุ่มบริหารทั่วไป

กลุ่มบริหารทั่วไป จัดโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครูและบุคลากร กลุ่มบริหารทั่วไป เพื่อให้เกิดความรัก ความสามัคคีในองค์กร การทำงานเป็นทีม ตามแนวทางการพัฒนาองค์กรในยุค 4.0 ณ โรงแรมรีเจ้นท์ ชาเล่ย์ หัวหิว และโครงการช่างหัวมัน บ้านไร่ของรัชกาลที่ 9 จังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่ 4 – 5

Read more text

ศึกษาดูงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (System Integrator : SI)

กิจกรรมชุมนุมเทคโนโลยีก้าวล้ำ นวัตกรรมก้าวไกล (หุ่นยนต์และช่างภาพ) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี นำนักเรียนเข้าศึกษาดูงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (System Integrator : SI) ของบริษัท เลิศวิลัยแอนด์ซันส์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำของประเทศไทย ที่มีความชำนาญด้านหุ่นยนต์และได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2563

Read more text

ผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการวรพจน์ สิงหราช

ดร.ภูมิสิษฐ์ สุคนธวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิสารพิทยากร เข้าร่วมแสดงความยินดีและกล่าวต้อนรับ นายวรพจน์ สิงหราช ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคลองสวน(พรหมอุทิศวิทยาคาร) ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2563 ณ อาคารสวาทยานนท์คอมเพล็กซ์ โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์

Read more text