ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน โครงการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษา (ระยะที่ 2) การส่งเสริมศักยภาพรองผู้อำนวยการสถานศึกษา กลุ่มบริหารทั่วไป

ดร.ภูมิสิษฐ์ สุคนธวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิสารพิทยากร คณะผู้บริหารและครู ต้อนรับคณะศึกษาดูงานโครงการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษา (ระยะที่ 2) การส่งเสริมศักยภาพรองผู้อำนวยการสถานศึกษา เข้าศึกษาดูงานการจัดการสภาพแวดล้อม งานอาคารสถานที่ ระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ และเยี่ยมชมห้องศูนย์การเรียนต่าง ๆ ของสถานศึกษาต้นแบบ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2564

Read more text

การสอบสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษ ม.4 EP/IEP ปีการศึกษา 2564

การสอบสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program) และห้องเรียน Intensive English Program เน้นการพัฒนาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารอย่างเข้นข้น ปีการศึกษา 2564 ของโรงเรียนโพธิสารพิทยากร เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2564

Read more text

การสอบสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษ ม.1 inter/EP ปีการศึกษา 2564

การสอบสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program) และโครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค (Education Hub) หรือ International Program ปีการศึกษา 2564 ของโรงเรียนโพธิสารพิทยากร เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2564

Read more text

การสอบคัดเลือกเข้า ม.4 EP/IEP ปีการศึกษา 2564

การสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program) และห้องเรียน Intensive English Program โดยเน้นการพัฒนาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารอย่างเข้มข้น ปีการศึกษา 2564 ของโรงเรียนโพธิสารพิทยากร เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2564

Read more text

การสอบคัดเลือกเข้า ม.1 Inter/EP ปีการศึกษา 2564

การสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program) และโครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค (Education Hub) หรือ International Program ปีการศึกษา 2564 ของโรงเรียนโพธิสารพิทยากร เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2564

Read more text

เยาวชนคนสร้างสรรค์ YOUTH TALENT

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ นำนักเรียนแผนการเรียนเตรียมศิลปกรรมและชุมนุมนาฏศิลป์ไทย เข้าบันทึกภาพการแสดงของโรงเรียนโพธิสารพิทยากร ในรายการ เยาวชนคนสร้างสรรค์ (YOUTH TALENT) ทางช่องสถานีวัฒนธรรม (สานสุข สืบวัฒนธรรม นำวิถีใหม่) จัดโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2564

Read more text

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากโรงเรียนปะทิววิทยา

นายสราวุฒิ พัฒรากุล และนายศิวาวุฒิ รัตนะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิสารพิทยากร คณะผู้บริหารและครู ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนปะทิววิทยา จังหวัดชุมพร เข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารวิชาการ การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรใหม่(แผนการเรียนอาชีพ) และเยี่ยมชมอาคารสถานที่ของโรงเรียนโพธิสารพิทยากร เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564

Read more text

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างโรงเรียนโพธิสารพิทยากร กับ สถาบัน Ignite by OnDemand

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2564 นายภูมิสิษฐ์ สุคนธวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิสารพิทยากร ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ นางสาวพรพิมล เรืองวุฒิชนะพืช ตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ จากสถาบัน Ignite by OnDemand ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร

Read more text

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างโรงเรียนโพธิสารพิทยากร กับ British Council of Thailand

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2564 นายภูมิสิษฐ์ สุคนธวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิสารพิทยากร ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ Mrs.Helga Stellmacher ตำแหน่ง Country Director จาก British Council of Thailand

Read more text

รางวัลผู้บริหารการศึกษาดีเด่น ประจำปี 2564

ดร.ภูมิสิษฐ์ สุคนธวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิสารพิทยากร เข้ารับรางวัลประเภทผู้บริหารศึกษาดีเด่น จากดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธี และมอบรางวัล “ผู้บริหารการศึกษาดีเด่น ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ผู้มีเกียรติประวัติและผลงานทางการศึกษาดีเด่น และอาจารย์ผู้สอนทางการบริหารการศึกษาดีเด่น” เพื่อเชิดชูเกียรติผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา เนื่องในงานประชุมสัมมนาทางวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ งานบริหารสัมพันธ์ ประจำปี 2564

Read more text