ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 4 ตำแหน่ง

โรงเรียนโพธิสารพิทยากร รับสมัครและสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว สังกัดโรงเรียนโพธิสารพิทยากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 จำนวน 4 ตำแหน่งดังนี้ 1.เจ้าหน้าที่การเงิน                     

Read more text

ขอเชิญประชุมผู้ปกครอง ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

โรงเรียนโพธิสารพิทยากร กำหนดให้มีการประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ในวันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม 2561 เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ สนามหลวงพิลาศวรรณสาร โรงเรียนโพธิสารพิทยากร

Read more text

ขอเรียนเชิญผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไปร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประกาศจาก สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ขอเรียนเชิญผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไปร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. …. โดยสามารถดูรายละเอียดของร่างพระราชบัญญัติฯ ได้ทาง www.otepc.go.th และ www.lawamendment.go.th และสามารถร่วมแสดงความคิดเห็นตามแบบที่กำหนด ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 ผ่านช่องทางดังนี้ 1.ส่งความคิดเห็นเป็นลายลักษณ์อักษรทางจดหมายลงทะเบียน : โดยถือเอาวันที่ไปรษณีย์ลงทะเบียนได้ประทับตรารับจดหมาย

Read more text

เชิญครู บุคลากร นักเรียนและประชาชนทั่วไป ร่วมบริจาคโลหิต

โรงเรียนโพธิสารพิทยากรร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญครู บุคลากร นักเรียนและประชาชนทั่วไป ร่วมบริจาคโลหิต ในวันพุธที่ 25 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00 – 14.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ

Read more text

ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

โรงเรียนกำหนดให้มีการสอบกลางภาคในวันที่ 16 – 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ตามเอกสารดังแนบทางด้านล่างนี้ ตารางสอบกลางภาค ระดับชั้น ม.ต้น ตารางสอบกลางภาค ระดับชั้น ม.ปลาย

Read more text

กลุ่มสาระฯ ศิลปะ จัดการประกวดเฟ้นหาคนที่มีความสามารถโดดเด่น (PS GOT TALENT)

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ จัดการประกวดเฟ้นหาคนที่มีความสามารถโดดเด่น (PS GOT TALENT) โดยไม่จำกัด ประเภทของโชว์ เพศ ระดับชั้น จำนวน เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 4 – 20 ก.ค. 2561 ส่งวิดีทัศน์ผลงาน วันที่ 23

Read more text

กลุ่มสาระฯ ศิลปะ จัดการประกวดวงโฟคล์ซอง

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ จัดการประกวดวงโฟคล์ซอง o เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 4- 20 ก.ค. 2561 o ส่ง Demo เพื่อคัดเลือก 23-25 ก.ค. 2561 (เพลงอิสระ ช้าหรือเร็วก็ได้ 1 เพลง)

Read more text

รับสมัครและสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่งานการเงิน 1 ตำแหน่ง

โรงเรียนโพธิสารพิทยากร รับสมัครและสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว สังกัดโรงเรียนโพธิสารพิทยากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 จำนวน 1 ตำแหน่ง

Read more text

ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว เจ้าหน้าที่สำนักงานผู้อำนวยการ

ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานในหน้าที่ เจ้าหน้าที่สำนักงานผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารทั่วไป ด้วยโรงเรียนโพธิสารพิทยากร ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว เจ้าหน้าที่งานสำนักงานผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารทั่วไป สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 บัดนี้ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร ได้ดำเนินการคัดเลือเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือก อันดับ 1 นางสรินทร์รัชต์  เกตุขาว อันดับ 2

Read more text