กิจกรรมวันรักโรงเรียน

วันที่ 12 กรกฎาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันก่อตั้งโรงเรียนโพธิสารพิทยากร
ได้มีการจัดกิจกรรมทำบุญเพื่อระลึกถึงพระคุณของท่านพระครู โพธิสารคุณ (นวล ธมฺมธโร) ผู้เริ่มก่อตั้งโรงเรียน
และเพื่อเป็นศิริมงคลกับผู้บริหาร ครู บุคลากร เครือข่ายผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนโพธิสารพิทยากร
จึงมีพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีงามตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
โดยกิจกรรม จัดขึ้นเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2562
ณ สนามหลวงพิลาศวรรณสาร

ภาพกิจกรรม   รูปภาพเพิ่มเติม >>คลิก<<