กิจกรรมค่ายคุณธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562

งานส่งเสริมคุณธรรม-จริยธรรมนักเรียนและกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
จัดกิจกรรมค่ายคุณธรรม ครั้งที่ 3
ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 2 วัน(ไม่พักค้างคืน) ระหว่างวันที่ 20-21 มิถุนายน 2562
มีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมอันดีงามตามแนววิถีพุทธ วิถีไทย และธำรงรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของไทย
โดย พระครูปลัดบัณฑิต อินฺทเมธี และคณะสงฆ์ เป็นพระวิทยากร
เมื่อวันที่ 20 – 21 มิถุนายน 2562 
ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ และห้องประชุมกาญจนาภิเษก โรงเรียนโพธิสารพิทยากร

ภาพกิจกรรม   รูปภาพเพิ่มเติม >>คลิก<<