กิจกรรมการประกวดมารยาทไทย

กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม จัดกิจกรรมประกวดมารยาทไทย โดยแบ่งการประกวดเป็นแต่ละระดับชั้นเรียน ณ ห้องจริยศึกษา อาคาร 1 ชั้น 5 ระหว่างวันที่ 27 พ.ค. – 14 มิ.ย. 2562

Read more text

การแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 11

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร นำนักเรียนเข้าแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 11 ผลการแข่งขัน นายภาณุพงษ์ ชัยมาทิกุล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 ได้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ และได้รับรางวัลชมเชย (อันดับที่ 4) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เด็กชาย พณิชพล เปลี่ยนขำ ได้รับคะแนนเป็นอันดับที่ 19

Read more text

คณะกรรมการนักเรียน(ชุมนุมจิตอาสารักษ์โลก) รับรางวัลเยาวชนดีเด่น ประกายเพชร กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 14

คณะกรรมการนักเรียน(ชุมนุมจิตอาสารักษ์โลก) โรงเรียนโพธิสารพิทยากร ได้รับการคัดเลือกเข้ารับรางวัลเยาวชนดีเด่น ประกายเพชร กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 14 ด้านคุณธรรม จริยธรรม ประเภทกลุ่มเยาวชน โดยเข้ารับโล่รางวัลจาก นายเกรียงยศ สุดลาภา รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ณ อาคารกีฬาเวสน์ 2 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) เขตดินแดง

Read more text

กิจกรรมค่ายคุณธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2562

งานส่งเสริมคุณธรรม-จริยธรรมนักเรียนและกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ จัดกิจกรรมค่ายคุณธรรม ครั้งที่ 3 ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 2 วัน(ไม่พักค้างคืน) มีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมอันดีงามตามแนววิถีพุทธ วิถีไทย และธำรงรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของไทย โดย พระครูปลัดบัณฑิต อินฺทเมธี และคณะสงฆ์ เป็นพระวิทยากร เมื่อวันที่ 1

Read more text

กิจกรรมค่ายคุณธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2562

งานส่งเสริมคุณธรรม-จริยธรรมนักเรียนและกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ จัดกิจกรรมค่ายคุณธรรม ครั้งที่ 3 ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 2 วัน(ไม่พักค้างคืน) มีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมอันดีงามตามแนววิถีพุทธ วิถีไทย และธำรงรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของไทย โดย พระครูปลัดบัณฑิต อินฺทเมธี และคณะสงฆ์ เป็นพระวิทยากร เมื่อวันที่ 30

Read more text

กิจกรรมค่ายคุณธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562

งานส่งเสริมคุณธรรม-จริยธรรมนักเรียนและกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ จัดกิจกรรมค่ายคุณธรรม ครั้งที่ 3 ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 2 วัน(ไม่พักค้างคืน) ระหว่างวันที่ 20-21 มิถุนายน 2562 มีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมอันดีงามตามแนววิถีพุทธ วิถีไทย และธำรงรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของไทย โดย พระครูปลัดบัณฑิต อินฺทเมธี

Read more text

กิจกรรมค่ายคุณธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2562

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ จัดกิจกรรมค่ายคุณธรรม ครั้งที่ 1 ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 2 วัน(ไม่พักค้างคืน) ระหว่างวันที่ 30-31 พฤษภาคม 2562 มีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมอันดีงามตามแนววิถีพุทธ วิถีไทย และธำรงรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของไทย โดย พระครูปลัดบัณฑิต อินฺทเมธี

Read more text

กิจกรรมค่ายคุณธรรมระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร จัดกิจกรรมค่ายคุณธรรม ครั้งที่ 1 ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 2 วัน (ไม่พักค้างคืน) เพื่อปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมอันดีงามตามแนววิถีพุทธ วิถีไทย และธำรงไว้ซึ่งวัฒธรรม ประเพณีอันดีงามของไทย โดย พระครูปลัดบัณฑิต อินฺทเมธี และคณะสงฆ์ เป็นพระวิทยากร

Read more text

ทัศนศึกษา ประวัติศาสตร์อยุธยา ระดับชั้นม.2

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จัดกิจกรรมทัศนศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ค่ายสร้างสรรค์พัฒนาคุณภาพเด็กไทย : เรียนรู้ประวัติศาสตร์สู่ความรักชาติ ณ ค่ายประวัติศาสตร์กรุงศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562

Read more text

ค่ายคุณธรรม ระดับชั้น ม.2

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จัดกิจกรรมค่ายคุณธรรม ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 2 วัน(ไม่พักค้างคืน) ระหว่างวันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ 2562 เพื่อปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมอันดีงามตามแนววิถีพุทธ วิถีไทย และธำรงรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของไทย โดยมีพระครูปลัดบัณฑิต อินทเมธี และคณะสงฆ์ เป็นวิทยากร

Read more text