พิธีเปิดสนามสอบธรรมสนามหลวง ประจำปี 2562

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนโพธิสารพิทยากร ร่วมกับสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง จัดพิธีเปิดสอบธรรมสนามหลวง ประจำปี 2562 “22 ปีสอบธรรมศึกษา พัฒนาปัญญาตามวิถีพุทธ” โดยมีผู้เข้าสอบ ธรรมศึกษาชั้นตรี จำนวน 442 คน ธรรมศึกษาชั้นโท จำนวน 432 คน ธรรมศึกษาชั้นเอก

Read more text

การแข่งขันประวัติศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 12

กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันประวัติศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 12 ถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และทุนการศึกษาสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี ประธานมูลนิธิร่มฉัตร มีนักเรียนจากทั่วประเทศเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 3,495 คนจากโรงเรียนทั้งหมด 1,140 แห่ง โดย รมว.ศธ. นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ เป็นประธานในพิธีและมอบรางวัล วันที่ 24

Read more text

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 แข่งขันระหว่างวันที่ 6-8 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม

Read more text

โครงการออกแบบเกม ออกแบบสังคม

กลุ่มสาระสังคมศึกษา ฯ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ของโรงเรียน จำนวน 4 คน ได้แก่ นายวรยล ลลวลัย  นายปรโชต อักษรนิตย์  นายวิญญู รังสีเลิศ  นายอภิวิญช์ จันทร์แต้ม โดยครูผู้สอน จำนวน

Read more text

พิธีเปิดการอบรมธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนโพธิสารพิทยากร ร่วมกับ สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง จัดกิจกรรมการอบรมธรรมศึกษาตรี โท เอก วิทยากรโดยพระราชวราจารย์ เจ้าสำนักเรียนวัดบวรมงคลราชวรวิหาร ประธานสงฆ์และคณะวิทยากร และนักเรียนที่เข้าอบรมธรรมศึกษาตรี จำนวน 423 คน ธรรมศึกษาโท จำนวน 460 คน และธรรมศึกษาเอก

Read more text

กิจกรรมการประกวดมารยาทไทย

กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม จัดกิจกรรมประกวดมารยาทไทย โดยแบ่งการประกวดเป็นแต่ละระดับชั้นเรียน ณ ห้องจริยศึกษา อาคาร 1 ชั้น 5 ระหว่างวันที่ 27 พ.ค. – 14 มิ.ย. 2562

Read more text

การแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 11

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร นำนักเรียนเข้าแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 11 ผลการแข่งขัน นายภาณุพงษ์ ชัยมาทิกุล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 ได้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ และได้รับรางวัลชมเชย (อันดับที่ 4) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เด็กชาย พณิชพล เปลี่ยนขำ ได้รับคะแนนเป็นอันดับที่ 19

Read more text

คณะกรรมการนักเรียน(ชุมนุมจิตอาสารักษ์โลก) รับรางวัลเยาวชนดีเด่น ประกายเพชร กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 14

คณะกรรมการนักเรียน(ชุมนุมจิตอาสารักษ์โลก) โรงเรียนโพธิสารพิทยากร ได้รับการคัดเลือกเข้ารับรางวัลเยาวชนดีเด่น ประกายเพชร กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 14 ด้านคุณธรรม จริยธรรม ประเภทกลุ่มเยาวชน โดยเข้ารับโล่รางวัลจาก นายเกรียงยศ สุดลาภา รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ณ อาคารกีฬาเวสน์ 2 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) เขตดินแดง

Read more text

กิจกรรมค่ายคุณธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2562

งานส่งเสริมคุณธรรม-จริยธรรมนักเรียนและกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ จัดกิจกรรมค่ายคุณธรรม ครั้งที่ 3 ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 2 วัน(ไม่พักค้างคืน) มีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมอันดีงามตามแนววิถีพุทธ วิถีไทย และธำรงรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของไทย โดย พระครูปลัดบัณฑิต อินฺทเมธี และคณะสงฆ์ เป็นพระวิทยากร เมื่อวันที่ 1

Read more text

กิจกรรมค่ายคุณธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2562

งานส่งเสริมคุณธรรม-จริยธรรมนักเรียนและกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ จัดกิจกรรมค่ายคุณธรรม ครั้งที่ 3 ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 2 วัน(ไม่พักค้างคืน) มีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมอันดีงามตามแนววิถีพุทธ วิถีไทย และธำรงรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของไทย โดย พระครูปลัดบัณฑิต อินฺทเมธี และคณะสงฆ์ เป็นพระวิทยากร เมื่อวันที่ 30

Read more text