การประชุมทางวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานและนวัตกรรมทางวิชาการ ของผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ดร.ภูมิสิษฐ์ สุคนธวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิสารพิทยากร เข้าร่วมการประชุมทางวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานและนวัตกรรมทางวิชาการ
ของผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 1
โดยนำเสนอบทความวิจัย เรื่อง “การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการศึกษาเพื่ออาชีพ”
เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2563
ณ ห้องพุทธรักษา อาคารอเนกประสงค์ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา

ภาพกิจกรรม   รูปภาพเพิ่มเติม >>คลิก<<