ประกาศผลการพิจารณาสรรหาผู้ประกอบการงานประกันอุบัติเหตุ ประจำปีการศึกษา 2563

คณะกรรมการสวัสดิการโรงเรียนโพธิสารพิทยากร

ได้พิจารณาสรรหาผู้ประกอบการงานประกันอุบัติเหตุเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ตามเอกสารดังแนบ

หนังสือผลการพิจารณาสรรหาผู้ประกอบการงานประกันอุบัติเหตุ ประจำปีการศึกษา 2563