ประกาศผลการพิจารณาสรรหาผู้ประกอบการจำหน่ายน้ำดื่ม นมสำเร็จรูปและตู้เครื่องอัตโนมัติ ประจำปีการศึกษา 2563

คณะกรรมการสวัสดิการโรงเรียนโพธิสารพิทยากร

ได้พิจารณาสรรหาผู้ประกอบการจำหน่ายน้ำดื่ม นมสำเร็จรูปและตู้เครื่องอัตโนมัติเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ตามเอกสารดังแนบ

หนังสือผลการพิจารณาสรรหาผู้ประกอบการจำหน่ายน้ำดื่ม นมสำเร็จรูปและตู้เครื่องอัตโนมัติ ประจำปี 2563